Softverski alati za elektronsko ocenjivanje i analiza njihove evaluacije u nastavi

By 15. March, 2017 March 29th, 2017 Broj 1

Danijela Milošević1, Muzafer Saračević2, Esad Međedović3
1 Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, danijela.tfc@gmail.com
2 Departman za prirodno-tehničke nauke, Univerzitet u Novom Pazaru, muzafers@gmail.com
3 Departman za prirodno-tehničke nauke, Univerzitet u Novom Pazaru, esad@dr.com

Rezime

U ovom radu su opisani najpopularniji alati za kreiranje online testova i dat je predlog njihove implementacije u nastavi. Pored nekoliko nekomercijalnih navedeni su i komercijalni alati, koji znatno napreduju u odnosu na svoju konkurenciju ali samo u vizuelnom pogledu. Ovaj rad sadrži ključne prednosti alata kojima se mogu kreirati elektronski testovi u funkciji podizanja evaluacije nastave na jedan veći nivo. Pomenuti alati u radu su Articulate Quizmaker, HotPotatoes, QuizFaber, WebQuiz XP, Quedoc, QuizMaker. Navedeni alati su kratko opisani sa aspekta upotrebe, uključivanja multimedijalnih elemenata, opsega pitanja i cene softverskih proizvoda. Kao dokaz da alati za kreiranje online testova mogu znatno pomoći u nastavnom procesu, navedeno je istraživanje o mogućnostima primene ovakvih alata i njihove konkretne realizacije.

Ključne reči: E-učenje, online testiranje, WebquizXP, Articulate Quizmaker, HotPotatoes.

Software tools for elctronic assessment and analysis of their evaluation in education Abstrac

This paper deals with the most popular tools for creating online tests and a suggestion for their implementation in the classroom.  In addition to several non-commercial tools, some commercial tools are listed. These tools substantially progress in comparison to their freeware competition, but only in visual terms. Generally, this work contains the key advantages of tools that can be created elektrosnki tests in order to increase the evaluation of teaching to a higher level. The described tools are Articulate Quizmaker, Hot Potatoes, QuizFaber, WebQuiz XP, Quedoc, QuizMaker. These tools are described in terms of ease of use, regarding the inclusion of multimedia elements, is taken into account the range of issues, as well as the price of software products. From the research results we can conclude that this method of testing is very helpful to students and teachers.

Abstract

This paper deals with the most popular tools for creating online tests and a suggestion for their implementation in the classroom. In addition to several non-commercial tools, some commercial tools are listed. These tools substantially progress in comparison to their freeware competition, but only in visual terms. Generally, this work contains the key advantages of tools that can be created elektrosnki tests in order to increase the evaluation of teaching to a higher level. The described tools are Articulate Quizmaker, Hot Potatoes, QuizFaber, WebQuiz XP, Quedoc, QuizMaker. These tools are described in terms of ease of use, regarding the inclusion of multimedia elements, is taken into account the range of issues, as well as the price of software products. From the research results we can conclude that this method of testing is very helpful to students and teachers.

Key words: E-learning, online testing, Webquiz XP, Articulate Quizmaker, HotPotatoes.

1. Uvod

Kada govorimo o alatima za e-učenje, onda govorimo upravo o alatima informaciono-komunikacionih tehnologija za obogaćivanje redovne nastave, tj. govorimo o hibridnom učenju. Alati za četovanje nikada nisu dobili veliku primenu u obrazovanju, ali je njihovo usavršavanje dovelo da pojave alata koji dvosmerno prenose zvuk i video (Skype, Windows Messenger) koji se koriste kao besplatni i svima dostupni alati za video konferencije, tamo gde ne postoje mogućnosti za instaliranje specijalizovanih servera za video konferencije. Ovi alati su i dobra dopuna za individualizovanu nastavu na daljinu koja se retko sreće u našoj obrazovnoj praksi [4]. Specijalizovani alati za video konferenciju omogućavaju ravnopravno učešće više strana sa različitih geografskih lokacija, sa punim video prenosom slike ekrana ili slike iz učionice na više lokacija na istoj sesiji [1].
Potrebno je u nastavni proces implementirati sisteme koji omogućuju kontrolisanu distribuciju multimedijalnih lekcija i testova, ka svim ili samo odabranim učenicima upisanim na kurs obrazovanja na daljinu, praćenje proučavanja lekcije ili postignuća na testovima, te njihovu belešku u bazu učeničkih postignuća [6].
U našim osnovnim i srednjim školama ovakvi sistemi mogu da služe kao dopuna redovnoj nastavi, npr. za praćenje učeničkih domaćih radova u toku čitave školske godine ili pripremu odabranih učenika za takmičenje. Za testiranje učenika uz pomoć računara postoje mnogi besplatni i jednostavni programi koji se mogu lako uklopiti u redovnu nastavu.

2. Alati za kreiranje testova za elektronsko ocenjivanje

Dokimologija je nauka koja proučava tehniku i organizaciju ispitivanja objektivnosti i adekvatnosti ocena u školi i nastavi. Ocenjivanje u učionici služi prikupljanju, tumačenju i korišćenju informacija s ciljem da se pomogne nastavnicima u donošenju pedagoških odluka. Kroz ocenjivanje nastavnik iskazuje svoj odnos prema sadržaju i obrazovanju prema obrazovnom cilju i zadacima. Ocenjivanje ima svoj vaspitni smisao u tome što navodi učenika na stalan rad potiče njegovu aktivnost i motiviše a za rad. U nastavi treba ocenjivati znanje  i napredovanje u znanju, umenja, marljivost i trud učenika. Nikako ne ocenjivati inteligenciju učenika, učenikovu nadarenost i sposobnost. Prilikom ocenjivanja, nastavnik polazi od toga kako je učenik usvojio i razumeo znanje. Dakle, ocenjuje se kvantitet znanja, kvalitet znanja i logička povezanost činjenica.

Kvantitet znanja ili obim znanja pokazuje u kojoj meri je učenik savladao program u celini, ali i pojedine programske celine i teme. Utvrđivanje obima znanja je, ustvari utvrđivanje fonda znanja kojim učenik raspolaže, obično se imaju u vidu tri kruga znanja:

 • znanje neophodno za svakog učenika,
 • znanje potrebno za odeljenje u celini,
 • i znanje poželjno na nivou razreda, a stiču ga pojedini učenici.

Sada se može napraviti veza između postupka ocenjivanja i sistema za e-učenje koje se može sa aspekta učenika posmatrati kao virtuelno edukativno okruženje. Kada se govori o klasičnom ocenjivanju i standardizaciji, tu glavnu ulogu imaju metodičari koji su stručnjaci iz svoje oblasti. Sa druge strane kada je upitanju elektronsko testiranje i ocenjivanje pored standarda koji se odnose za sam postupak formiranja testova i vrednovanja istih moraju se ispuniti i još neki zahtevi koji se odnose na samu implementaciju tih testova u pomenutim sistemima. Da bi se na mreži napravilo virtuelno edukativno okruženje, osmišljen je softver koji omogućava pravljenje i čuvanje multimedijalnih obrazovnih materijala u elektronskom obliku, pojedinačno dostavljanje ovih materijala i zadataka učenicima i testiranje znanja učenika. Svi rezultati učenja moraju se za svakog učenika beležiti u bazu podataka radi praćenja i analize procesa učenja.  Softveri za testiranje se mogu podeliti u dve kategorije:

 • sa samostalnim programima i
 • uključenim (embeded) rešenjima.

Postoji mnogo nekomercijalnih, ali i još puno programa koji se plaćaju koji su namenjeni testiranju. Uglavnom je radi o rešenjima koja omogućavaju kreiranje testova, što bi znači kreiranje zadataka različitih oblika, koji zatim čine neku celinu – test.

Hot Potatoes je besplatan a proizvodi ga firma HalfBaked Software. Napisan je u Java jeziku i platformski je nezavisan jer pored verzije za Windows postoje i verzije za Linux distribucije. Hot Potatoes u sebe uključuje šest aplikacija, koje omogućavaju kreiranje interaktivnih testova kao što su višestruki izbor, kratki-odgovor, rečenice sa izmešanim rečima, ukrštene reči, povezivanje pojmova kao i pitanja za popunjavanje (otvorenog tipa). Svi oni se mogu koristiti za Web testiranje jer nakon kreiranog testa može se objaviti u obliku HTML koda koji u sebi sadrži JavaScript [3]. U okviru HotPotatoes-a aplikacije postoje posebni moduli u kojima se mogu kreirati online testovi:

 • JQuizz (pravljenje kviza sa višestrukim izborima ili kratkim dogovorima),
 • JCloze (kreiranje kviza sa popunjavanjem praznina u rečenici),
 • JMatch (kviz u kome se povezuju pojmovi),
 • JCross (kviz koji omogućava kreiranje ukrštenih reči),
 • JMix (kviz u kome korisnik treba složiti reči određene rečenice),
 • kao i modul za povezivanje kreiranih kvizova The Masher.

JQuizz je modul za kreiranje kviz-testova. Omogućava korišćenje više oblika zadataka:

 • Višestruki izbor. Broj bodova zavisi od broja pokušaja.
 • Kratak odgovor (esejski). Kreator zadatka treba da predvidi varijacije prihvatljivih odgovora.
 • Hibridni zadatak. Predstavlja kombinaciju višestrukog izbora i kratkog esejskog odgovora: gde ispitanik prvo dobija zadatak kratkog odgovora. Ako ispitanik ne odgovori tačano iz određenog broja pokušaja, onda dobija test u obliku višestrukog izbora. (Ovo je ustvari predstavlja adaptivno testiranje.)

JCloze je modul za kreiranje kviza sa popunjavanjem praznina u rečenici. Autor zadatka konstruiše potpun iskaz, a zatim odabira reč (ili reči) koje će biti izostavljene. Za date reči daje prihvatljive verzije odgovora, a može se postaviti i savet (clue). JCross služi za kreiranje zadataka u vidu ukrštenica. Omogućeno je zadati reči, za koje će program automatski kreirati ukrštenicu. Kreator zadatka zatim daje opise za pojmove (uspravno i vodoravno). Kada se test izveze u HTML, dobija se i mogućnost pomoći, koja znači jedno slovo iz traženog pojma. JMatch je modul za kreiranje zadataka gde se trebaju povezati pojmovi. Moguće je dati jedan tačan par kao primer povezivanja.

JMix je modul za kreiranje zadataka u kome učenik treba da složi pravilan iskaz od niza pomešanih reči. Može se zadati i upotreba znaka interpunkcije. Masher predstavlja modul za integraciju zadataka dobijenih u prethodno navedenim modulima. Kao rezultat se dobija HTML sa izborom pojedinih zadataka, različitog oblika.

Treba dodati da se u okviru softvera HotPotatoes može detaljno vršiti konfiguracija izgleda proizvoda – HTML strane, u okviru svakog modula: moguća je i promena većine natpisa, tako da se bez problema može koristiti u vidu lokalizovane verzije. Za zadatke se može postaviti brojač (tajmer), menjati stil izgleda strane itd. Treba naglasiti i to da je mogućnost izvoza zadatka u SCORM paket, čime se omogućava korišćenje u okviru drugih alata za online testiranje i učenje. Takođe, svakom zadatku je moguće dodeliti i meta podatke, čime se omogućava lakše pretraživanje i pronalaženje elemenata za nastavu preko Interneta.

Uopšte, testovi (zadaci) HotPotateos-a se zasnivaju na HTML-u i JavaScript-u. Zadaci se čuvaju u okviru posebnih fajlova, koji se kasnije mogu objediniti preko modula Masher. Dok se podaci o pitanjima čuvaju u okviru XML fajlova. Za korišćenje testova potrebno je imati novije verzije veb-čitača. Pored mogućnosti kreiranja i objavljivanja testova firma HalfBaked se pobrinula i za smeštanje testova na njihovom internet prostoru.

Articulate Quizmaker u sebe uključuje dva oblika testiranja, prvi koje omogućava kreiranje interaktivnih testova za samoevaluativno napredovanje, i drugi koji vas podstiče na postizanje što boljeg rezultata. Oblici pitanja koji se mogu naći u ovim testovima su:

 • (True/False) – tačno/netačno,
 • (Multiple Chose) – višestruki izbor sa jednim tačnim odgovorom,
 • (Multiple Response) – višestruki izbor sa više tačnih odgovora,
 • (Fill in the Blank) – kratki odgovor,
 • (Word Bank) esejski odgovor,
 • (Matching Drag and Drop) – povezivanje pojmova izmeštanjem objekata,
 • (Matching Drop-Down) – povezivanje pojmova odabirom sa padajuće liste,
 • (Sequence Drag and Drop) – ređanje pojmova izmeštanjem objekata sa rečima,
 • (Sequence Drop-Down) – ređanje pojmova odabirom reči sa padajuće liste,
 • (Numeric) – rešavanje određenog matematičkog izraza,

Sva ova pitanja nakon kreiranih pitanja mogu se objaviti u više oblika:

 • WEB – koji generiše HTML sa SWF – fajlom dok pitanja smesta u XML dokument, i može se postaviti na bilo koju stranicu ili kućni server,
  Articulate Online – generiše i postavlja na server proizvođača vaš test,
 • LMS– je vrlo bitna opcija koja omogućava eksportovanje testa za bilo koji sistem koji omogućava učenje na daljinu [2]. Od koji su podržani standardizovani paketi: SCORM 1.2, SCORM 2003 i AICC,
 • Articulate Presenter – ovaj oblik objavljivanja omogućava korisnicima da generišu potpuno platformski nezavisnu i desktop orjentisanu prezentaciju unutar koje se nalazi test,
 • Word – Ovaj vid objavljivanja testa omogućiće nastavniku-profesoru da testira svoje učenike-studente čak i ako poseduju instaliran samo neki od word procesora.

Poseban akcenat je stavljen na krajnjim korisnicima koji se može do detalja prilagoditi i prilagoditi u potpunosti. Ova podešavanja o opcijama povratnih informacija, labela, boja, efekata i izveštaja nakon testa se odnose na bilo koji tip objavljivanja testa. Pored mogućnosti kreiranja i objavljivanja testova firma Articulate se pobrinula i za smeštanje testova na njihovom internet prostoru.

QuizFaber je nekomercijalan proizvod talentovanog Italijana Luca Galli-ja potpuno je besplatan i može se koristiti u bilo koju svrhu ali aplikacija nije otvorenog koda. QuizFaber u okviru jednog testa može generisati kao i njegovi prethodno opisani alati različite tipove pitanja:

 • Višestruki izbor – (Multiple Answer),
 • Alternativni izbor (Tačno/Netačno),
 • Povezivanje – (Matching),
  Dopunjavanje (Open Answer) i
  Esejski tip pitanja.

 

Grafikon 1

Grafikon 2

alternativni tekst

Zatim su ocenili od 1 do 5 sledeće iskaze:

 • Elektronski testovi su bolji vid evaluacije od klasičnih testova,
 • Alati za elektronske testove su lako dostupni nastavnicima/profesorima,
 • Obrazovni sistem je fleksibilan i omogućava implementaciju e- testova,
 • Dostupnost seminara za inovacije u nastavi su na zavidnom nivou,
 • Mislim da učenici rado prihvataju savremene metode u nastavi.

Grafikon 3

Na testovskom zadatku: “Za koju oblast (vrstu nastavnog programa) su elektronski testovi primenljivi” najviše je odgovorilo da se ovi alati najviše primenjuju u oblasti prirodnih nauka.

Grafikon 4

Pošto su na mini seminaru imali prilike da se upoznaju sa 5 alata za kreiranje e-testova, na testovskom zadatku: “Koji od alata za kreiranje online testova korišćenih na mini kursu je po vama najlakši za izradu online testa”. Sa druge strane, na testovskom zadatku: “Koji od alata za kreiranje online testova korišćenih na mini kursu je po vama najbogatiji u ponudi različitih tipova pitanja” situacija je sledeća: Kada je u pitanju kriterijum ponude multimedijalnih elemenata rezultati su sledeći:

Grafikon 5

Grafikon 6

Grafikon 7

Mogućnosti primene pojedinačnih multimedijalnih elemenata za navedene alate su ocenjeni na sledeći način:

Grafikon 8

Na testovskom zadatku: “Koji od alata za kreiranje online testova korišćenih na mini kursu je po vama ima najbolji finalni prikaz online testiranja” dobili smo sledeće rezultate:

Grafikon 9

Što se tiče učenika, koji su imali prilike da se upoznaju sa 3 alata za kreiranje e-testova, oni su na testovskom zadatku: “Koji od alata za kreiranje online testova korišćenih na mini kursu je po vama najlakši za izradu online testa”  odgovorili:  Kada je u pitanju kriterijum “finalni prikaz online testiranja” rezultat na ovom testovskom zadatku je sledeći:

Grafikon 10

Grafikon 11

Na testovskom zadatku: “Da li ovakav vid ispitivanja može zaživeti kod nas” odgovorili su: Na testovskom zadatku: “Da li ste do sad imali mogućnosti da koristite neki od alata za kreiranje e-testova”, mali broj učenika je imao prilike da koristi neki od alata za kreiranje e-testova:

Grafikon 12

Grafikon 13

Sledeće iskaze (a,b,c i d) su ocenili na sledeći način:

Grafikon 14

Učenici su u na testovskom zadatku povezali klasično vežbanje odnosno testiranje sa e-testiranjem i naveli kojoj oblasti koje testiranje više pripada. Rezultati ovog zadatka su prikazani na grafikonu 15:

Grafikon 15

Kada je u pitanju procena, koji od ponuđenih alata više pripada ponuđenoj oblasti, rezultati su sledeći:

Grafikon 16

Na testovskom zadatku: “Da li vam mogu alati za kreiranje e-testova pomoći u učenju”, odgovorili su: Na poslednjem testovskom zadatku: “Da li alati za e-testove mogu zameniti klasične testove”, odgovorili su:

Grafikon 17

Grafikon 18

5. Zaključak

Istraživanje je pokazalo da se primenom softverskih alata u nastavi može podići obrazovanje na viši nivo, a pre svega pospešiti postupak evaluacije u proceni postignuća učenika (studenata). Tu se pre svega misli na efikasnost ocenjivanja, kao i na mogućnost samoevaluacije u toku nastavnog procesa.  Konkretni rezultati opravdali su postavljenu hipotezu koja je glasila: “primena alata za e-testiranje u nastavi ima značajan uticaj na efikasnost celokupnog nastavnog procesa u obrazovanju”. Dobijeni rezultati idu u prilog primeni alata za kreiranje elektronskih testova kao i njihovim velikim mogućnostima implementacije u nastavi.

6. Literatura

 1. Clark R. E. (2001). Learning from Media: Arguments, Analyses and Evidence, Information Age Publishing.
 2. Gautam, A. (2010). The LMS –Will be Survive. Link:
  http://www.upsidelearning.com/blog/index.php/2010/05/11/the-lms-will-it-survive/
 3. Saračević M. (2011). Primena Java apleta kao alata za kreiranje interaktivnih sadržaja za e-učenje i evaluaciju u nastavi matematike, Master rad, Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu.
 4. Saračević M., Masovic S., Medjedovic E. (2011). Infrastructure for Development and Implementation of E-Learning in the Educational System, YUINFO 2011 – XVII International Conference on Computer Science and Information Technology.
 5. Međedović E. (2012). Alati za kreiranje onlajn testova i njihova implementacija u nastavi, Master rad, Tehnički fakultet Čačak, Univerzitet u Kragujevcu.
 6. Mašović S., Saračević M., Kamberović H., Međedović E. (2011). Modern trends in higher education and the future of e-learning, ITRO-conference: Information technology and development of education, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, pp. 321-326.
 7. Milošević M., Milošević, D., Krneta, R. (2006). B-examiner: a web-based student testing based on bloom’s taxonomy, Proceedings of 7-th EUROPEAN conference on e-learning and their influences on the economic/social environment and contributions, ISBN 973-88046-0-4, Romania, pp. C7-23-2006.

Leave a Reply