Projekat “Dositej – Faza II”

By 31. March, 2017 Broj 3

Sanja Sabljić, Lanaco d.o.o.

UVOD
U 2012. godini, Vlada Republike Srpske, započela je realizaciju programa „eUčenje po modelu 1:1 – Dositej“. Ideja programa je da se utvrde temelјi za nov, moderan i efikasan sistem obrazovanja, kroz III faze realizacije koje bi obuihvatile sve osnovne škole u Republici Srpskoj.
FAZA I – 2012. GODINA
Kroz prvu fazu projekta, u 2012. godini, u 65 osnovnih škola u Republici Srpskoj mrežnom infrastrukturom neophodnom za realizaciju projekta opremlјeno je 408 elektronskih učionica, obezbijeđeno je 10.200 posebno kreiranih računara (Intel SMRS) za učenike tredeg i četvrtog razreda, a nastavnicima je obezbijeđeno 800 laptop računara za realizaciju nastave, te obuka za rad na istim. Kroz realizaciju faze I, obučeno je 920 nastavnika za korištenje i integraciju tehnologije u nastavi.

Nakon prve faze „Dositej-a“ proveden je niz drugih aktivnosti u cilјu promovisanja elektronskog učenja i modernizacije nastave u Republici Srpskoj, poput:
– Takmičenje nastavnika u kreativnoj nastavi korištenjem Intel Classmate PC-jeva
– Napredna obuka nastavnika iz 30 škola po Intel Teach programu
– Pokretanje internet portala https://www.eucionica.com i elektronskog časopisa za publikaciju radova i aktivnosti vezanih za integraciju tehnologije u nastavi http://casopisdositej.eucionica.com
– Istraživanja o efektima uvođenja IKT-a u nastavu itd.

FAZA II – 2014. GODINA
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske krajem juna 2014. godine pokređe izvođenje Faze II projekta ”Dositej-učenje po modelu 1:1”.

U Fazu II projekta Dositej uklјučeno je još 60 osnovnih škola u Republici Srpskoj koje de dobiti opremu i računare za korištenje u nastavi na sličan način kako je to urađeno u prethodnoj fazi.

Obuka za nastavnike i IT administratore de se izvesti u 4 koraka:

1. Opšta obuka za rad sa Windows 8.1. i MS Office 2013

Ova obuka se izvodi samostalno, preko sistema za učenje na dalјinu (Moodle), uz savladavanje lekcija i zadataka sopstvenim tempom. Polaznici de nakon ovog kursa biti u mogudnosti da koriste Windows 8.1 i osnovne funkcije MS Office-a 2013.

2. Osnovi administracije Windows 8.1. i rad u mreži
Obuka za IT administratore se izvodi onlajn, putem interneta, u realnom vremenu. Za pradenje ovog kursa polaznicima je potreban računar, internet link, privatna e-mail adresa, slušalice (zvučnik) i mikrofon (za dvosmjernu komunikaciju sa predavačem i ostalim učesnicima kursa). Polaznici tokom onlajn obuke uz pomod predavača imaju priliku raditi vježbe na virtuelnim mašinama, kao da su u učionici za računarom.

3. Pedagoška obuka – integrisanje IKT-a u nastavi
Obuka za integrisanje tehnologije u nastavi obuhvata metodologiju, potencijalne resurse, alate i primjere priprema lekcija za primjenu u nastavi koja se izvodi uz računare. Ovu obuku de izvoditi nastavnici koji imaju iskustvo i znanje za primjenu IKT-a u nastavi.

4. Obuka za rad sa softverom za upravlјanje učionicom
Obuka za rad sa softverom za upravlјanje učionicom obuhvatide objašnjenja funkcija programa, kreiranje i izvođenje elektronskog časa, nadgledanje i upravlјanje učeničkim računarima, rad u grupama, testiranje i automatsko generisanje rezultata.

ZAKLЈUČCI
Pradenjem aktivnosti u školama koje su bile uklјučene u fazu I utvrđeno je da u vedini škola obučeni nastavnici mogu izvoditi nastavu uz pomod isporučenih računara i programa, te da to i čine. Posebno treba istaknuti značaj ovakvog projekta u manje razvijenim opštinama, koje se na ovaj način lakše uklјučuju u tokove savremenog društva.

U školama smatraju da upotreba računara u nastavi može biti vrlo korisna kao: Pomoć nastavnicima u kreiranju inovativnih okruženja za učenje
Pomoć učenicima u razvijanju informatičkih vještina i u razvijanju novih načina učenja
Pomoć nastavnicima u primjeni različitih načina i stilova učenja
Pomoć u radu sa djecom sa posebnim potrebama
Pomoć u dodatnom motivisanju učenika

Leave a Reply