Snježana Maksimović-profesor razredne nastave

JU OŠ „SVETI SAVA“ –DOBOJ

Nastavni predmet: SRPSKI JEZIK

Nastavna jedinica: ŠTAMPANA SLOVA LATINICE

Razred:׀׀׀ 4

Novembar, 2015. godine

INOVATIVNI  MODEL NASTAVNOG RADA

Kompjuterizovana nastava, individualna nastava, programirana nastava

RAZRED׀׀׀4

NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK

VRIJEME REALIZACIJE 4.11.2015. od 13:30 do 14:15

NASTAVNA TEMA Čitanje i pisanje latinice

NASTAVNI SADRŽAJI /NASTAVNA JEDINICA Upoznavanje štampanih slova latiničnog pisma, čitanje i pisanje štampanih slova latiničnog pisma/, štampana latinična slova L, l i  Lj, lj

VRSTA NASTAVE Kompjuterizovana nastava

NASTAVNE METODE Metoda nastavnog razgovora, metoda usmenog izlaganja, metoda pisanih radova, metoda rada na tekstu

OBLICI RADA Frontani, individualni rad

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA računari  u eUčionici,  prezentacija u Power Point-u, nastavni listići u elektronskoj formi

INOVACIJA U REALIZACIJI NASTAVNIH AKTIVNOSTI

         Učenici uče po sistemu „ 1:1  eLearning“,  što podrazumijeva učenje  uz pomoć tehnologije (elektronsko učenje) po modelu 1 na 1, tj. korištenje računara od strane učenika u toku izvođenja časa

         Prezentacija u Power Point-u pomoću koje učenici individualno dolaze do saznanja

         Samostalno korištenje PPT prezentacije

         Razvijanje IKT vještina kod učenika

         Učenici samostalno rješavaju zadatke na nastavnom listiću u “Word“-ovom programu za pisanje

         Kompjuterizovana  nastava

         Kviz u nastavi

         Zagonetke u nastavi

KORELACIJA SA DRUGIM NASTAVNIM PREDMETIMA

         Muzička kultura -slušanje i pjevanje pjesmice po slihu

         Matematika – sabiranje i oduzimanje  brojeva do 100

CILj ČASA

         Uočavanje grafičke strukture latiničnih malih i velikih slova L, l i LJ,  lj

         Uočavanje pozicije slova u riječima

         Pravilno pisanje slova

         Čitanje naučenih slova u okviru teksta

         Korištenje latiničnog pisma za rad na tekstu

         Osposoblјavanje za samostalno učenje

         Osposoblјavanje učenika za rad na računar

ISHODI UČENјA

Učenici će biti sposobni da:

         prepoznaju grafičku strukturu latiničnih  malih i velikih štampanih slova L, l   i  LJ,  lj

         uoče poziciju štampanih latiničnih slova u riječima

         pravilno pišu štampana  latinična mala i velika slova L, l   i  LJ,  lj

         latinično  pismo čitaju prirodnim glasom i normalnim tempom

         uočavaju strukturu rečenice

         pravilno pišu veliko i malo slovo u rečenici

 

         razlikuju na osnovu forme potvrdan i odričan sadržaj rečenice  i pretvaraju potvrdan oblik u odričan i obrnuto

         pronađu određeni dokument na računaru, da aktivno rade na dokumentu i da ga po završetku rada vrate nastavniku

         se snalaze u praktičnom radu na računaru

NAČINI PROVJERE OSTVARENOSTI UČENјA

         Power Point prezentacija je tako kreirana da učenik u svakom zadatku ima povratnu informaciju i nije mu dozvolјen prelaz na slјedeći zadatak ukoliko nije tačno riješio prethodni

         Uvidom u urađene zadatke u sveskama

         Uvidom u urađene zadatke sa nastavnih listića

PRILOZI

         Power Point prezentacija u slajdovima

         Nastavni  listić  u „Word“-u

         Tekst pjesmice „Na slovo na slovo“

TOK ČASA

KORACI

KORAK-Pripremne aktivnosti  (prije časa)

  1. KORAK-Motivacija ,pjevanje pjesmice po sluhu ( 3 min.)
  2. KORAK-Samostalan rad učenika na PPT ( 20 min.)
  3. KORAK-Rad na nastavnim listićima                      ( 15 min.)
  4. KORAK-Povratna informacija ( 5 min.)
  5. KORAK-Analiza rada                                              ( 2 min.)

PRIPREMNE  AKTIVNOSTI  UČENIKA

Učenicima su prije časa podijelјeni računari. Učenici  će se prije početka realizacije nastavnih  aktivnosti  povezati sa nastavnikom i registrovati u programu „MythwareeUcionice“. Nastavnik će im tad poslati potreban materijal za rad (prezentaciju i nastavni listić).

1.KORAK

ZAJEDNIČKE UVODNE AKTIVNOSTI  ( motivacija učenika)

Čas započinjemo slušanjem i pjevanjem pjesmice  „Na slovo, na slovo“ .Nakon odslušane pjesmice učenici zajedno pjevaju pjesmicu po sluhu. Uočavamo o kojim slovima se pjeva u pjesmici. Najavlјujem učenicima da će danas učiti štampana latinična slova l i lј.

2.KORAK

SAMOSTALAN RAD UČENIKA NA PPT PREZENTACIJI

Nakon najave časa učenicima dajem uputstva za rad i korišćenje prezentacije.

Učenici  pokreću PPT prezentaciju  i rješavaju zadatke prema datim uputstvima.

slajd 1.  Davanje uputstva za rad

slajd 2. Najava nastavne jedinice

slajdovi od 3. do 20.: Uočavanje pozicije glasova L i Lj u nazivima predmeta.

Na početku, u sredini i na kraju riječi.

slajd 21. Upoređivanje ćiriličnih i latiničnih slova L i Lj.

slajdovi od 22. do  24.: Uočavanje tehnike  pisanja datih slova.

slajd 25. Zapisivanje  datih slova u sveske uz podršku na slajdu.

slajd 26. Uputstva za dalјni rad.

slajd 27.  Pisanje riječi latiničnim pismom.

slajd 28. Čitanje latiničnog teksta .

slajd 29. Odgovaranje na pitanja u vezi sa prethodnim tekstom latiničnim   pismom.

slajd 30. Formiranje rečenica latiničnim pismom.

slajd 31. Uputstva za dalјni rad.

slajdovi do 32. do 37. :Kviz .

slajdovi 38. do 45.: Zagonetke.

U toku samostalnog rada učenika na PPT prezentaciji ,obilazim učenike kako bih pratila njihov rad i izvršila  uvid  rada u sveskama.

3.KORAK

RAD  NA NASTAVNIM  LISTIĆIMA

Po završetku rada na PPT učenici rade na nastavnim listićima.

U toku rada obilazim učenike , dajem potrebna uputstva ,pomažem učenicima koji slabije napreduju.

4.KORAK

POVRATNA INFORMACIJA

Povratna informacija će na ovom času biti ostvarena „dijelјenjem ekrana“ i analizom zadataka od strane nekoliko učenika . Svi učenici će imati uvid u rad tog učenika i na taj način biće u mogućnosti da uporede i koriguju svoj rad .

5.KORAK

ANALIZA  RADA

Metodom razgovora ponavlјamo nastavne sadržaje a potom analiziram  čas. Da li im se dopada ovakav način rada, šta im se posebno sviđa, a šta bi volјeli da promijene.

Za domaću zadaću učenici će uraditi zadatke u udžbeniku „Učim latinicu“ na strani 12.

NASTAVNI LISTIĆ

 

1.

Slјedeću rečenicu napiši u odričnom obliku latinicom. Obrati pažnju na veliko slovo.

lјilјana  ima loptu.

Rješenje:
 

2.

lalelijepomirišu

U ovoj rečenici riječi su spojene. Rastavi riječi i prepiši je ispravno latiničnim slovima.

Rješenje:
 

3.

Riješi zadatak, a odgovor zapiši latiničnim slovima.

Lana , Ljubo i Mila su sakuplјali  jabuke. Lana je sakupila 23, Ljubo 15 jabuka više od Lane a Mila 10 jabuka.

Koliko su Lana, Ljubo i Mila sakupili jabuka?

Rješenje:

Prilog broj 1.

Slajd broj  1.

Slajd broj 2

Slajd broj 3

Slajd broj 6 .

Slajd broj  9.

Slajd broj 18.

Slajd broj  21.

Slajd broj 22 .

Slajd broj 23 .

Slajd broj 24 .

Slajd broj 25

Slajd broj 26

Slajd broj 27 .

Slajd broj  28.

Slajd broj

Slajd broj 30 .

Slajd broj 31

Slajd broj 32 .

Slajd broj  33.

Slajd broj  34.

Slajd broj 35 .

Slajd broj 36 .

Slajd broj 37 .

Slajd broj  38.

Slajd broj  39

Slajd broj 40 .

Slajd broj 41.

Slajd broj 42 .

Slajd broj  43.

Slajd broj 44 .

Slajd broj  45.

NASTAVNI LISTIĆ

 

1.

Slјedeću rečenicu napiši u odričnom obliku latinicom. Obrati pažnju na veliko slovo.

lјilјana  ima loptu.

Rješenje:
 

2.

lalelijepomirišu

U ovoj rečenici riječi su spojene. Rastavi riječi i prepiši je ispravno latiničnim slovima.

Rješenje:

 

3.

Riješi zadatak, a odgovor zapiši latiničnim slovima.

Lana , Ljubo i Mila su sakuplјali  jabuke. Lana je sakupila 23, Ljubo 15 jabuka više od Lane a Mila 10 jabuka.

Koliko su Lana, Ljubo i Mila sakupili jabuka?

Rješenje:

Prilog broj 2.

Prilog broj 3.

Na slovo, na slovo

Na slovo, na slovo recimo L,

šaren i lak, stane na mak.

Krila mu lagana kao papir,

znamo to je leptir.

 

Na slovo, na slovo recimo Lj,

ka nebu lako, poleti svako.

Prati je pjesma i ptica poj,

znamo lјulјaška je to.

Leave a Reply