Priprema za ogledni čas iz osnova informatike

By 31. March, 2017 Broj 2

Aleksandra Stanković, profesor informatike,
OŠ Sveti Sava, Foča

Opšti podaci o času:
Nastavni predmet: Osnovi informatike
Razred: VIII2
Datum: 26.04. 2013.
Nastavnik: Aleksandra Stanković

Metodički podaci o času:
TIP ČASA: Utvrđivanje gradiva
NASTAVNA TEMA: MS Office
NASTAVNA JEDINICA: MS Power Point
CILj ČASA:
Naučiti kako primijenitimogućnosti Power Point-a za prezentovanje različitih sadržaja,
Naučiti pravila dobre prezentacije.
ZADACI:
1. OBRAZOVNI:
da učenici uvide značaj Power Point programa za multimedijalne prezentacije,
da kroz ponavlјanje gradiva učvrste već postojeće znanje ili prošire isto,
primjenausvojenog znanja u praktičnom životu,
2. VASPITNI:
razvoj pravilnog odnosa prema radu,disciplinovanosti, marlјivosti, urednosti;
sticanje znanja za samoprocjenjivanje vlastitog rada, kao i rada drugih učenika;

razvijenje sposobnosti za saradnju i međusobnu diskusiju.
3. FUNKCIONALNI:
razvijanje sposobnosti za posmatranje i opažanje,
razvijanje percepcije, logičkog mišlјenja i rasuđivanja,
samostalno odvajanje bitnog od nebitnog
podsticanje kreativnosti i razvijanje individualnosti
proširivanje znanja informatičke pismenosti radom u Power Point-u;

OČEKIVANI ISHODI:
Učenici će samostalno napraviti PP prezentaciju koristeći sve naučene elemente (ubacivanje slika, teksta, dodavanje novog slajda, dizajn slajda, definisanje prelaza, pokretanje prezentacije).
Učenici će samostalno prezentovati svoj rad korištenjem računarske mreže (Dositej).
Učenici će moći da diskutuju o prezentaciji koju su vidjeli – da uoče njene dobre i loše strane.
OBLICIRADA: Frontalni, individualni.
NASTAVNE METODE: metoda razgovora, metoda usmenog izlaganja i metoda praktičnog rada za računarom.
NASTAVNA SREDSTVA: računarska mreža (Dositej), pripremlјeni folderi na svakom učeničkom računaru.

TOK ČASA:

Uvodni dio časa:

Kroz odgovore na pitanja koja postavlјa nastavnik učenici ponavlјaju gradivo koje su naučili prethodni čas.

Šta je Power Point ?
Od čega se sastoji ?
Kako izgleda programski prostor ?
Kada se koristi ?

Glavni dio časa:

Nastavnik daje instrukcije za rad:
U narednih 25 minuta svaki učenik treba da napravi prezentaciju od 5 slajdova u skladu sa zadatkom sa nastavnog listića koji će dobiti. Prvi slajd treba da sadrži naslov teme, ime i prezime učenika. Preostala četiri slajda učenici kreiraju samostalno(prelaze između slajdova, animacije, boje slajdova definisati u skladu sa zadatkom sa nastavnog listića!).Na svakom učeničkom računaru na disku C nalazi se folder Podaci za zadatak, koji sadrži pet foldera u kojem učenici mogu pronaći slike i podatke potrebne za izradu prezentacije.

Učenicima su ponuđene četiri teme:

Tema 1: Programski paket MS Office – definisati četiri programa iz ovog paketa (učenici po sopstvenom izboru biraju programe). U folderu Office na disku C učenici će pronaći datoteku-podsjetnik sa definicijama svih programa i ikonicama svakog od programa koje mogu iskoristiti pri izradi prezentacije.

Tema 2: Četiri knjige koje obavezno treba pročitati po sopstvenom izboru – navesti i razloge zbog kojih su baš one preporučene (za ovu prezentaciju mogu se iskoristiti slike iz foldera Knjiga sa diska C – ovaj folder sadrži slike biblioteke, knjige, osobe koja čita i sl.)

Tema 3: Osmisliti putovanje iz mašte „Svijetna dlanu“ – U folderu Gradovi na disku C nalaze se podaci o četiri grada u Evropi sa fotografijama i podacima. Učenici treba da izaberu jedan od ponuđenih gradova i prikažu ga u svojoj prezentaciji.

Tema 4: Četiri najbolјa automobila koje možemo kupiti (zamisliti da drug ili drugarica treba da kupe polovni automobil). Koristeći podatke iz foldera Automobili napraviti prezentaciju koja će prikazati četiri najbolјe kupovine (folder Automobili sadrži fotografije 10 automobila i osnovne podatke o svakom uklјučujući i cijenu) .

Svaki učenik prema sopstvenom izboru bira temu za prezentaciju. U završnom dijelu časa (završnih 15 minuta) slučajno izabrani učenici prezentovaće svoj rad – nastavnik će iz koverte izvlačiti cedulјice sa brojevima koji predstavlјaju redni broj učenika u dnevniku.

Nakon usmenog objašnjenja nastavnik dijeli nastavne listiće na kojima je još jednom objašnjen zadatak.
Dok učenici rade nastavnik obilazi i daje im pojašnjenja, ukoliko su potrebna.

ZADATAK (nastavni listić za svakog učenika):
Napraviti prezentaciju od pet slajdova (trajanje 2 – 3 minuta).
Prvi slajd treba da sadrži naslov teme koju ste izabrali, te ime i prezime učenika.
Preostala četiri slajda kreiraju sami učenici
Potrebno je da na ove slajdove ubacite slike koje možete pronaći na disku D u folderu Slike za zadatak.
Između slajdova postavi prelaz pod imenom Prekrivanje.
Na prvom slajdu naslov prikazati korištenjem animacije Uzlet, a za ime i prezime učenika iskoristiti animaciju Odskok.

Kompletnu prezentaciju oblikovati tako da boja pozadine bude svijetloplava,…

Svaki učenik će prezentaciji dati svoje ime i sačuvati je u folderu PP ( ovaj folder će svaki učenik napraviti na disku C).

Završni dio časa

Nakon završenog rada na prezentaciji slučajno izabrani učenici korištenjem računarske mreže (Dositej) prezentuju svoj rad. Ostali učenici prate prezentaciju, a zatim svi zajedno diskutujemo o njenim dobrim i lošim stranama. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na pravila dobre prezentacije.

Domaći zadatak: Svaki učenik će za sljedeći čas napraviti još jednu prezentaciju na neku drugu temu po sopstvenom izboru. Potom će tu prezentaciju elektronskom poštom poslati nastavniku na njegovu adresu (saso_st@yahoo.com) U ovom slučaju učenici će podatke za prezentaciju pronaći na internetu umjesto u folderu Podaci za zadatak.

Leave a Reply