Slobodanka Crnogorac, OŠ „Aleksa Jakšić“, Milići

Srpski jezik – Obrada književnog teksta

Razred: IV2

Nastavni predmet: Srpski jezik

Nastavna jedinica: „Vašar u Topoli“ D. Erić

Tip časa: Obrada novog gradiva

Oblici rada: Frontalni i individualni

Nastavne metode: Metoda nastavnog razgovora, metoda rada na tekstu, demonstrativna

Nastavna sredstva: Projektor, platno, „CMPC“ – učenički računari, nastavnički računar

Inovativni model: Upotreba inf.  tehnologija, „e-Učenje po modelu 1:1 – DOSITEJ“

Cilј časa: Osposoblјenost učenika u pronalaženju pjesničkih slika i razumijevanje pjesme, za uočavanje toka, mjesta i vremena odvijanja radnje.

Očekivani ishodi:

  • učenici uspješno uočavaju mjesto, vrijeme i tok radnje,
  • daju adekvatne odgovore na postavlјena pitanja,
  • znaju odrediti koliko pjesma ima strofa, svaka strofa koliko ima stihova,a stihovi slogova,
  • navode i obrazlažu poruku djela.

Očekivani ishodi po IOP – u:

  • Učenik će biti sposoban da pročita i razumije data pitanja
  • Pravilno formuliše rečenice (odgovore na pitanja)
  • Poštuje pravopisna pravila

Priprema nastavnika

Pripremanje i prilagođavanje materijala: priprema testa u cilјu desetominutne provjere( Mythware program), priprema učionice

ARTIKULACIJA ČASA

PRIPREMNI DIO ČASA (5 minuta): Podjela računara učenicima i njihovo povezivanje sa nastavničkim računarom

PRVI KORAK (3 minuta): Emocionalno-intelektualna priprema( razgovor o vašaru) i najava nastavne jedinice.

DRUGI KORAK (20 minuta): Pokrećem, u programu power point, pripremlјenu prezentaciju. U okviru prezentacije prikazujem tekst pjesme i izražajno čitam. Razgovaramo o neposrednom doživlјaju pjesme. Na slajdu je slika Dobrice Erića, čitam o piscu. Na nastavničkom računaru pokrenuti opciju „slanje ekrana“ i šalјem prezentaciju.  Tiho istarživački čitaju (na svojim ekranima), tumačimo nepoznate riječi i analiziramo tekst (sadržajna analiza).

TREĆI KORAK (15 minuta): Desetominutna provjera Mythware program, opcija „pokretanje testa“, a zatim „ocjenjivanje  testa“ i analiza rezultata.

ČETVRTI KORAK (2 minuta): Osvrt na realizovane aktivnosti i zadavanje zadaće – Pripreme nepoznate riječi koje ćemo na drugom času odštampati   u Word dokument i lijepiti u sveske kao nastavni listić)..

DODATNI MATERIJALI

  1. Prezentacija „VAŠAR U TOPOLI“.ppt

http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=605

Test: Vašar u Topoli 4 test.qiz
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=606

Za preuzimanje materijala sa ITAO platforme, prvo se ulogujte na platformu (http://itao.eobrazovanje.com), zatim kopirajte navedene linkove u internet preglednik za direktno preuzimanje materijala. Ukoliko nemate nalog na platformi, pišite nam na casopisdositej@lanaco.com.

Leave a Reply