Radmila Dakić, JU OŠ „SVETI SAVA“ DOBOJ

Razred i odjelјenje: II 2

Nastavni predmet: PRIRODA I DRUŠTVO

Nastavna tema: ORIJENTACIJA U VREMENU-GODIŠNјA DOBA

Nastavna jedinica: PROLjEĆE I OBILjEŽJA PROLjEĆA

Tip časa: obrada

Nastavne metode: Metoda nastavnog razgovora, metoda rada  na tekstu, metoda pisanih radova, metoda ilustracije i demonstracije

Nastavna sredstva:     prezentacija u  Power Point-u, nastavni listići u Word- u,  test

Oblici rada: rad u paru,  individualni

Vrsta nastave: Kompjuterizovana nastava

 

Cilј časa:                   

 • Razvijanje interesa za posmatranje prirode i prirodnih pojava
 • Proširivanje znanja o prolјeću i promjenama koje ono donosi na bilјkama, lјudima i životinjama
 • Osposoblјavanje učenika za rad na računaru
 • Osposoblјavanje učenika za samoučenje 

Očekivani ishodi:  

Učenici će moći da:

 • navedu obilјežja prolјeća
 • objasne zbog čega se dešavaju promjene u prolјeće
 • opišu rad lјudi u prolјeće u zavičaju
 • objasne kako dolazak prolјeća utiče na život lјudi, bilјaka i životinja
 • prate vremenske prilike i da se pravilno oblače u skladu s
 • da pronađu određeni dokument na računaru, da aktivno rade na dokumentu i da ga po završetku rada vrate nastavniku
 • da se samostalno kreću kroz prezentaciju i pronalaze potrebne informacije u njoj.

Način provjere ostvarenosti ishoda učenja:

 • Usmeno izvještavanje parova
 • Pregled nastavnih listića
 • Petminutni test

Korelacija:

 • Srpski jezik (pravilno pišemo rečenice)
 • Muzička kultura (slušanje kompozicije „Zujalica“ i „Prolјeće „ Vivaldi)
 • Likovna kultura (crtamo sliku prolјeća)

PRIPREMNE AKTIVNOSTI UČENIKA

Učenici će se prije samog časa povezati sa nastavnikom  i registrovati  u programu „Mythware eUcionice“. Nastavnik će im tad poslati potreban materijal za rad (prezentaciju i nastavni listić).

ARTIKULACIJA ČASA

 1. ZAJEDNIČKE UVODNE AKTIVNOSTI (2 min.)

Na prva dva slajda prezentacije nalaze se zagonetke.  Rješenja zagonetki iskoristiti za uvođenje učenika u rad.

 1. OBRADA NOVOG GRADIVA (15 min.)

Uz  praćenje prezentacije  i razgovor sa učenicima obraditi nastavnu jedinicu. Slijedi rad učenika u parovima na istraživačkim zadacima.  Upozoriti učenike da međusobno sarađuju jer će tako biti uspješniji u radu

 1. RAD U PAROVIMA I IZVJEŠTAVANјE PAROVA (25 min.)

Parovi otvaraju svoje nastavne listiće ( koji se nalaze u programu „Word“) i pristupaju rješavanju istraživačkih zadataka.  Učenici imaju mogućnost da se vrate u prezentaciju kako bi pronašli dodatne informacije. Za one koji brzo riješe svoj istraživački zadatak, data je mogućnost  da u programu za crtanje likovno predstave sliku prolјeća.

Iz svake grupe biramo po jedan par koji će izvještavati.  Prilikom izvještavanja parova,  nastavnik „dijeli ekran“ para koji izvještava i na taj način omogućava svim učenicima da vide rješenja i da ih po potrebi dopune.

 1. POVRATNA INFORMACIJA (10 min.)

Povratnu informaciju na ovom času već smo ostvarili izvještavanjem parova, ali ćemo dodatno uraditi i petminutni test.

 1. ANALIZA TOKA RADA ( 3 min.)

Zajedno sa učenicima analizirati čas. Da li im se dopada  ovakav način rada, šta im se posebno sviđa, a šta bi volјeli da promijene. Podijeliti listiće na kojima su odštampani zapisi za svesku.

*Vremensko trajanje nastavnih aktivnosti je 55 minuta.

*U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 74/08, član 43), te Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 51/ 011, član 18) – za učenike prve trijade organizuju se nastavne aktivnosti u okviru kojih ne mora da bude organizovan 45-minutni čas“.

DODATNI MATERIJALI

 • Prezentacija Prolјeće
  Zvukovi iz prezentacije
 • Radni listovi za grupe
 • Zapis za sveske Prolјeće
 • Kviz (test) Prolјeće

mogu se preuzeti sa sajta: http://itao.eobrazovanje.com/mod/folder/view.php?id=661

Za preuzimanje materijala sa ITAO platforme, prvo se ulogujte na platformu (http://itao.eobrazovanje.com), zatim kopirajte navedene linkove u internet preglednik za direktno preuzimanje materijala. Ukoliko nemate nalog na platformi, pišite nam na casopisdositej@lanaco.com.

Leave a Reply