Zenaida Lišinović, OŠ „Milan Rakić“ Rudanka

zenaida2411@gmail.com

Nastavni predmet: Matematika

Razred: VII

Nastavna tema: Cijeli brojevi, Trougao

Nastavna jedinica: Analiza i ispravak prvog pismenog zadatka

Cilj časa: Vrednovati stepen usvojenih nastavnih sadržaja te ukazati na sistematske i pojedinačne greške, uz pouku o načinu otklanjanja tih grešaka.

Obrazovni zadaci

Učenici treba da:

 • Učestvuju u analizi i vrednovanju svojih rezultata, sagledaju greške i pojasne ih – sa ciljem da ih ne ponavljaju;
 • Kritički i samokritički analiziraju pismeni zadatak i na taj način izgrađuju kritičko mišljenje;

Funkcionalni zadaci

Učenici treba da:

 • Uočavaju greške koje su učinili prilikom rješavanja zadataka i shvate kako se pravilno rješavaju zadaci;
 • Rješavaju zadatke ispravljajući greške;

Odgojni zadaci

Učenici treba da:

 • Treba da shvate da se i na greškama uči, kako na svojim, tako i na tuđim.

Oblik rada: Individualni; Frontalni

Metoda rada: Dijaloška, Heuristička

Nastavna sredstva i pomagala: Tabla, geometrijski pribor, zadaćnice, lokalno umreženi laptop računari

TOK, SADRŽAJ I VREMENSKA ARTIKULACIJA ČASA

Uvodni dio časa (5 minuta):

 1. Upoznavanje učenika sa rezultatima na provjeri znanja putem pismenog rada. Rezultati su prikazani na slajdovima prezentacije koju je nastavnik pripremio te umreživši se sa svim učenicima u e – učionici, vrši analizu.

a)   Broj učenika koji su riješili: svih pet zadataka, četriri zadatka, tri zadatka, dva, jedan ili ni jedan zadatak.

b)   Objašnjenje vrednovanja zadataka bodovima

c)   Prevođenje bodova u ocjenu

d)   Kriterijum prevođenja bodova u ocjenu

e)   Pregled broja dobijenih bodova i ocjene učenika

Iz tabele vidimo stepen uspješnosti rješavanja svakog zadatka, a ista nam služi za određivanje fokusa u organizaciji dopunske nastave.

f)   Struktura ocjena

g)   Pregled broja grešaka i najveće greške

Iz prikaza broja dobijenih bodova i ocjene učenika uočavamo najmanji stepen uspješnosti rješavanja zadatka pod rednim brojem ___. Taj nam podatak govori da se najčešće griješilo u navedenom zadatku. Največa greška se pravila u zadatku pod rednim brojem ___, gdje se : _____________________

____________________________________________________________________________________.

Glavni dio časa (35 minuta)

 1. Analiza i rješavanje zadataka

Poslije analize prvog zadatka, sa posebnim osvrtom na najčešće greške, ako ih ima, učenici kojima nije tačan taj zadatak, rješavaju ga u svojim zadaćnicama. Nastavnik ukazuje na potrebu i način kako da se isprave greške. Tako se redom analiziraju i rade svi zadaci. Naravno, treba iskoristiti svaku priliku da se neke pozitivne činjenice istaknu i učenici pohvale jer pohvala daje pozitivnije i blagotvornije efekte nego kritika. Komentari se ilustruju rješavanjem zadataka, od strane učenika dobrovoljaca, na školskoj tabli. Ako je potrebno ukazati na više detalja, pojedine zadatke radi sam nastavnik. Poželjno je da se uradi svih pet zadataka, a ako nije moguće uraditi sve grupe, treba uraditi bar po jedan zadatak iz svake grupe.

Završni dio časa (5 minuta )

 1. Pitanja i primjedbe učenika u vezi sa izradom, analizom i ocjenjivanjem zadataka (ako ih bude bilo)
 2. Zapažanja nastavnika o ukupnim rezultatima i mjerama koje treba preduzeti da se otklone greške (npr. organizovanje dopunske nastave sa pojedinim učenicima ili sa grupom učenika).

OČEKIVANI ISHODI

Učenici su osposobljeni da:

 • Uoče greške koje su učinili prilikom rješavanja zadataka i shvate kako se pravilno rješavaju zadaci;
 • Rješavaju zadatke ispravljajući greške;
 • Primjenom indukcije i dedukcije kritički razmišljaju.

PRILOZI

 1. Zadatak

Tražena tačka N je na pravoj koja spaja tačku M i centar kruga O. Ako je M van kruga i P ma koja tačka kružnice, iz trougla   slijedi

Domaći zadatak: Zadaci s nastavnog listića neke druge grupe s pismenog rada

Leave a Reply