Dušanka Tomić, OŠ „Ivo Andrić“, Banja Luka

Nastavna tema: Simetrala ugla

Razred: VI

Nastavna jedinica: Simetrala ugla

Tip časa: Obrada

Oblici rada: individualni, frontalni, grupni

Nastavne metode: demonstrativna, razgovor, istraživačka.

Model nastave: upotreba informacionih tehnologija, „e-Učenje po modelu 1:1 Dositej

Nastavna sredstva: projektor, „SMRS“ – učenički računari, nastavnički računar, dalјinske upravlјačke jedinice ( upravlјač projektora, miš, tastatura), udžbenik, zbirka zadataka, kreda , tabla.

Cilј časa:

Upoznavanje učenika sa pojmom simetrale ugala i konstrukcijom iste.

Obrazovni zadaci časa: Osposoblјavanje učenioka da savladaju konstrukciju simetrale ugla.

Vaspitni zadaci: razvijanje interesovanja i radoznalosti učenika, sticanje novog znanja i iskustva, razvijanje logičkog mišlјenja i zaklјučivanja.

Očekivani ishodi:

Učenici će biti sposobni da sami konstruišu simetralu ugla.

KORACI ( TOK ČASA)

Pripremni dio časa: podjela učeničkih računara i njihovo uklјučivanje.

Prvo korak (10 min): na početku časa ponoviti sa učenicima šta je ugao, nacrtati par uglova na tabli (oštri, tupi, pravi). Ponoviti  i uraditi jedan primjer simetrale duži. Uraditi jedan zadatak i na njemu objasniti kako da konstruišu simetralu.

Drugi korak (20 min): Sa nastavničkog računara podijeliti učenicima prezentaciju na kojoj se nalaze urađeni zadaci vezani za ovu temu.

Učenici pokrenu zadatak, zapišu tekst zadatka i prate kako se radi zadatak.

Uz zaustavlјanje prezentacije, rade zadatake u svojoj svesci.

Zadnji zadatak rade samostalno i kada ga urade u svesku, puste prezentaciju da vide da li su dobro uradili. Ako im nešto nije jasno u zadatku traže nastavnikovu  pomoć.

Treći korak (10 min)- Ostatak časa učenici koji se jave izlaze pred tablu i rade zadatke.

  1. Nacrtati jednakostranični trougao i odrediti simetrale njegovih uglova.
  2. Nacrtati pravougli trougao i odrediti simetrale njegovih uglova.

Četvrti korak (5min) – Ako je ostalo nešto nejasno oko rješavanja zadataka, pojasniti još jednom, a zatim zadati domaću zadaću.

Dodatni materijal:
1. Priprema za čas „ Simetrala uglova“
2. Sajt http://ucislobodno.com/videos/simetrala-ugla-zadatak-1/

Leave a Reply