Priprema – divlje životinje

By 3. April, 2017 Broj 3

Nastavnik: Danilo Vasilјevid
Osnovna škola: OŠ „Sutjeska“ Modriča
Razred i odjelјenje: III2
Nastavni predmet: Priroda i društvo
Nastavna tema: Bilјke i životinje moje okoline
Nastavna jedinica: Divlјe životinje
Tip časa: Utvrđivanje / regionalni ogledni čas
Inovativni model: e-učenje

TEMELЈNI KVALITETI RADA UČENIKA:

 1. a) Ishodišni: sadržaj i bit, fokus na proizvod, jasni i zanimlјivi standardi
 2. b) Procesualni: udruživanje, inovacije i raznolikost, zaštita od neželјenih poslјedica

MIKROPLAN NASTAVE U OBRNUTOM DIZAJNU

 1. Identifikacija želјenih rezultata:

Mogudnost učenika da: identifikuje divlјe životinje, objasni podjelu na zvijeri i divlјači, nabroji koristi i štete, poveže, klasifikuje i primijeni znanja o divlјim životinjama

 1. Određivanje prihvatlјivih dokaza

Uspješno riješena ukrštenica, pogođena tajanstvena životinja, uspješno riješeni i

grupno prezentovan rad, 75% i više tačnih odgovora u petominutnoj provjeri, tačni odgovori na ček listi (zadovolјni učenici), uspješno korištenje Adobe Reader-a

 1. Planiranje iskustava učenja i poučavanja

 

Rješavanje asocijacija, pogađanje tajanstvene životinje, ponavlјanje nastavnih sadržaja i podjela materijala i uputstva za rad, grupni rad učenika na CMPC-evima, izvještavanje grupa, petominutna provjera znanja, mjerenje temelјnih kvaliteta rada učenika u inovativnoj nastavi

 1. Materijalno-tehnička osnova nastavnog rada

 

Učenički računari (SMRS), projektor i platno, Sofware: Mythware, MS PowerPoint, Adobe Reader

 1. Oblici nastavnog rada: Frontalni, grupni, individualni
 2. Nastavne metode: razgovora, ilustracije, demonstracije, pisanih radova

 

TOK I STRUKTURA INOVATIVNOG NASTAVNOG RADA

PRIPREMNE AKTIVNOSTI: Formiranje šest četvoročlanih grupa prema mjestu sjedenja

 1. KORAK (5 min)

Motivacija učenika za rad – Čas počinje igrom asocijacije, čiju projekciju učenici dobijaju na svojim računarima i istovremeno na platnu putem video bima. Slučajnim izborom učitelј bira učenika koji bira određeno polјe i pokušava pogoditi traženi pojam. Ako ne pogodi,bira se drugi učenik, biraju i pogađaju sve dok ne pogode konačno

rješenje, zatim se analizira sadržaj asocijacije. Nakon toga učenici pogađaju tajanstvenu životinju, igra se sastoji od šest slika divlјe životinje koje raspoređene od veoma zamudene do „čiste“ slike, uz svaku sliku ide određeno objašnjenje koje olakšava pogađanje životinje, a pomodu kojeg učenici šire svoja znanja o konkretnoj životinji.

 1. KORAK (7 min)

Ponavlјanje nastavnih sadržaja i distribucija materijala – Ponavlјamo nastavni sadržaj rađen na prethodnom času, obradi. Zatim učitelј pomodu programa za umrežavanje učionice Mithware-a šalјe učenicima pdf dokument.

 1. KORAK (15 min)

Interaktivni grupni rad učenika – Svaka grupa je dobila dokument u kome se nalazi opis određene divlјe životinje, a nakon toga i nekoliko pitanja za rad. Tokom učeničkog rada, učitelј obilazi grupe i daje po potrebi dodatna objašnjenja.

 1. KORAK (12 min)

Grupna prezentacija interaktivnog rada – Dogovorom članova grupe određuje se učenik čiji de se rad demonstrirati ostalim učenicima (preko opcije demonstracija učenika na ostale SMRS-eve i platno), zatim de učenici zajednički prezentovati rezultate svog rada. Učenici iz ostalih grupa pažlјivo prate i koriguju eventualne greške i nedostatke, vrednuju rad grupe.

 1. KORAK (7 min)

Petominutna provjera znanja – Učitelј uz pomod Mythware-a pokrede test za petominutnu provjeru. Nakon završetka testa, učitelј de ocijeniti testove i poslati povratnu informaciju učenicima (procenat uspješnosti, ocijenjen test na uvid).

 1. KORAK (4 min)

Osvrt na realizovane aktivnosti – Učenici odgovaraju na anketna pitanja deskriptivne skale procjene (udruživanje), razgovor o proteklom času.

DODATNI MATERIJALI:

 1. Igra asocijacije
 2. Tajanstvena životinja
 3. Zadaci po grupama (6 grupa)
 4. Test – divlјe životinje

Nalaze se na linku:

https://www.eucionica.com/index.php/projekti/dositej/interaktivnicasovi/item/download/37_5b2e722eaed3f5f210ef6bdfce4f0013

Leave a Reply