Priprema – čulni organi

By 3. April, 2017 Broj 3

Nastavnik: Ljiljana Malinovid
Osnovna škola: “Sutjeska”, Modriča
Nastavna tema: Čovjek
Razred i odjeljenje: V3
Nastavna jedinica: Čulni organi
Tip časa: Utvrđivanje;

Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni; Nastavne metode: Razgovor, ilustracija i demonstracija, pisani radovi; Model nastave: e-Učenje po modelu 1:1 – DOSITEJ

Nastavna sredstva: Projektor, “CMPC” – učenički računari, nastavnički računar, projektor, platno, pripremljeni slajdovi sa otkrivalicama, slajdovi za rad grupa, slajdovi za rad učenika po IOP-u

Cilj časa: Utvrđivanje ranije stečenih znanja o čulima i njihova primjena u rješavanju različitih zadataka; primjena znanja iz oblasti opšte kulture učenika (rješavanje ukrštenice);

Očekivani ishodi: Učenici de biti sposobni da uoče glavne čulne organe, izdvoje njihove dijelove, navedu karakteristike pojedinih čulnih organa, iskažu svoje mišljenje o tome šta je korisno, a šta štetno za pojedine čulne organe, pokažu svoju opštu informisanost u radu na ukrštenicama, pokažu stepen razvijenosti kritičkog mišljenja uočavajudi šta pripada, odnosno ne pripada nizu;

Očekivani ishodi za učenika po IOP-u: Učenik de biti sposoban da pročita i razumije data pitanja, da kritički osmotri date ilustracije kako bi otkrio odgovor na pitanje, da uoči bar jednu osobinu ilustrovanog pojma, da pravilno formuliše rečenice (odgovore na pitanja) poštujudi pravopisna pravila, da ilustruje ono što je traženo u zadatku;

Priprema nastavnika: Preuzimanje i prilagođavanje materijala: motivacione igre “Otkrivalica” u programu Power Point, poluprogramiranog materijala za rad po grupama (slajdovi), adekvatnih zadataka za učenika po IOP-u (slajdovi), priprema trenutnog testa u cilju petominutne provjere (Mythware program), priprema učionice, postavljanje projektora i platna;

  • Artikulacija časa:
  • Pripremni dio časa (5 minuta) – podjela računara učenicima i njihovo povezivanje sa nastavničkim računarom;
  • Prvi korak (5 min) – Na nastavničkom računaru pokrenuta igrica „Otkrivalica“; Učenici pokušavaju otkriti skrivene slike koje su projektovane na platnu;
  • Drugi korak (2 min) – Formiranje grupa za rad;
  • Treći korak (3 min) – Podjela vježbi za samostalan rad članovima grupa (Mythware program, opcija distribucija datoteka);
  • Četvrti korak (10 min) –Interaktivni rad članova grupa (na slajdovima su označena polja u koja učenici kucaju odgovore);
  • Peti korak (10 minuta) – Prezentacija rezultata interaktivnog rada grupa (Mythware program, opcija demonstracija učenika);
  • Šesti korak (7 minuta) – Petominutna provjera (Mythware program, opcija pokretanje testa, a zatim ocjenjivanje testa);
  • Sedmi korak (3 min) – Osvrt na realizovane aktivnosti.

Dodatni materijali:
Dodatni materijali se nalaze na ITAO platformi, možete ih preuzeti ako imate nalog na platformi ili se logujete kao Gost.

– Motivaciona igra “Otkrivalica” u programu Power Point
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=530
– Poluprogramirani materijal za rad po grupama (slajdovi)
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=532
– Adekvatni zadaci za učenike po IOP-u (slajdovi)
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=533
– Petominutni test za program Mythware
http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=534

Leave a Reply