Priprema – bezlične rečenice

By 3. April, 2017 Broj 3

REALIZACIJA ČASA SRPSKOG JEZIKA KOMBINOVANJEM TRADICIONALNOG I ELEKTRONSKOG UČENJA

Škola: OŠ Vuk Karadžid, Vlasenica Nastavnik: Jovanka Vlačid Rаzred: VIII Nastavna jedinica: „Bezlične rečenice“ Tip čаsа: Obrаdа

Oblici rada: individualni, frontalni, grupni Nastavne metode: dijaloška, monološka, istraživačka, metoda rada na tekstu, demonstrativna Nastavna sredstva: audio-vizuelna nastavna sredstva (laptopi u okviru programa „Mythware eUčionica“).

CILJEVI I ZADACI

Obrazovni/saznajni: Motivisati učenike da novoj nastavnoj jedinici pristupe kroz širi teoretski uvid u vrste rečenica koje smo do sada obradili. Aktivirati učenike da pravilno razumiju šta su njihovi zadaci u procesu upoznavanja sa novom nastavnom jedinicom.

Vaspitni: Navesti učenike da kroz primjere koje im nudi nova nastavna jedinica pokažu ranije stečeno znanje. Motivisati učenike da kreativno usvajaju dato gradivo. Razviti analitičko–sintetičko mišljenje kod učenika.

Funkcionalni/praktični: Aktivirati učenike da iznose svoje zaključke i mišljenja o nastavnoj jedinici. Razviti kod učenika ljubav prema jeziku i objasniti im prednost dobrog poznavanja jezika.

REALIZACIJA ČASA

Uvodni dio čаsа: (3 minuta)

Predmet nаšeg dаnаšnjeg rаzgovorа su bezlične rečenice. Pišemo nаslov nа tаbli: „Bezlične rečenice“. Čаs demo reаlizovаti kroz nekoliko etаpа:

  • I etаpа: ponаvljаnje nepotpunih rečenicа i vrstа rečenicа;
  • II etаpа: rаzgovor o bezličnim rečenicаmа kroz uvodno predаvаnje;
  • III etаpа: primjeri i uočаvаnjа kаrаkteristikа.

 

Glаvni dio čаsа: (30 minuta)

Ispisivanje rečenica na tabli, koje učenici prepisuju u svoje sveske i razgovor o njima (Word dokument – „Primjeri rečenica i razgovor“)

Zаvršni dio čаsа: (12 minuta)

U ovom dijelu časa učenici sumiraju znanje elektronskim putem, rad po grupama. Zadatak za učenike: Otvoriti Word dokument – „Zadaci“ i započete rečenice dopuniti u duhu našeg jezika po grupama.

DODATNI MATERIJALI:

Word dokument – „Primjeri rečenica i razgovor“)

http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=536

Word dokument – „Zadaci“

http://itao.eobrazovanje.com/mod/resource/view.php?id=537

Leave a Reply