Slavica Jovišević, OŠ „Sveti Sava“ Novi Grad; Sanja Stupar, OŠ „Vuk Karadžić“  Novi Grad;

Aleksandar Jovišević, „Branko Ćopić“ Donji Dubovik

UVOD

Prije uvođenja računara u nastavu testovi znanja provodili su se pismeno (olovka – papir). Izrada testova iziskivala je materijalne izdatke, a njihovo ocjenjivanje i evaluacija su oduzimale dosta vremena nastavniku. Tako su testovi znanja imali uglavnom kontrolnu funkciju, dok je njihova instruktivna funkcija bila zanemarena.

Primjenom softverskih alata u nastavi može podići obrazovanje na viši nivo, a prije svega pospješiti postupak evaluacije u procjeni postignuća učenika.

Tu se prije svega misli na efikasnost ocjenjivanja, kao i na mogućnost samoevaluacije u toku nastavnog procesa(Milošević, D. Milošević, Saračević, M.  i Međedović, E.,2013, str. 20).

E- testovi u nastavi mogu se ponoviti više puta dok učenici ne savladaju gradivo.  Ocjenjivanje i statistička obrada kvantitativne i kvalitativne analize testa je automatska.

Zbog navedenih osobina e – testovi  prihvaćeni su u nastavi istorije i likovne kulture. Učenici rado rješavaju testove koji ih podsjećaju na kvizove. Zbog automatskog ispravljanja testa učenici prate svoje napredovanje i porede se sa učenicima iz odjeljenja.

MYTHWARE KOMANDE TEST  I  NJIHOVA PRIMJENA U NASTAVI

U okviru projekta „Dositej“ škole Republike Srpske opremljene su učeničkim (ClassmatePC) i nastavničkim računarima koji su umreženi.

Slika 1. Elementi okruženja za eUčenje

Aplikacija koju je Intel specijalno namijenio za ClassmatePC, a koje će nastavnici i učenici koristiti za vrijeme časova, je program Mythware eUčionica. To je program pomoću kojeg se vrši slanje i primanje dokumenata i emitovanje i prenos obrazovnog materijala od strane predavača i sa predavačevog laptopa.

Grupa Mythware komandi Test

Alat za pravljenje testova (kvizova, kontrolnih zadataka) omogućava nastavniku da brzo i jednostavno pripremi testiranje svojih učenika.

Komande koje su na raspolaganju su:

  • Kreator testa,
  • Pokretanje testa,
  • Ocjena testa i
  • Trenutni test.

Slika 2.Komande iz grupe „Test“

Kreator testa je alat za izradu testova. Pri kreiranju testa moguće je prepraviti već urađen test, povući iz Word dokumenta ili kreirati novi test.

Slika 3. Meni za postavljanje osnovnih podataka o testu

U meniju se određuje naziv testa, grupa kojoj je test namjenjen, ime kreatora testa  (nastavnik), vrijeme trajanja testa i broj mogućih osvojenih poena (ukupan rezultat)

Test je moguće podijeliti po tematskim cjelinama, po tipu pitanja ili po nekoj drugoj podijeli.  Za to nam koristi opcija „Dodaj odjeljak“ Ova opcija nije obavezna.

Zatim slijedi kreiranje pitanja testa. Test može da sadrži pitanja tipa:

o pitanja sa jednim tačnim odgovorom

o pitanja sa više tačnih odgovora

o pitanja na koje se može odgovoriti samo sa „tačno“ ili „netačno“

o pitanje sa odgovorom u vidu kratkog pismenog rada.

U izradi kviz testova uglavnom se koriste pitanja koje računar automatski obrađuje, kao što su pitanja sa jednim i više tačnih odgovora i pitanja na koje se može odgovoriti samo sa „tačno“ ili „netačno“.

Slika 4. Okvir za definisanje pitanja sa jednim ili više tačnih odgovora

Slika 5. Okvir za definisanje pitanja sa određivanjem tačnost tvrdnje

Kreiranje pitanja je veoma jednostavno. Polja za unos pitanja, mogućih i tačnog odgovora,  ubacivanje fotografije i vrijednost odgovora su definisana i razdvojena.

Pomoću aplikacije „Kreator testa“  e-test može izraditi nastavnik sa osnovnim informatičkim znanjem.

Distribucija i prikupljanje testa vrši se pomoću komande „Pokretanje testa“.  Nakon izbora komande „Pokretanje testa“ potrebno je izabrati test koji se nalazi u računaru, poslati ga učenicima pomoću komande „Pošalji“ i pokrenuti. Testje moguće u toku rada zaustavljati i ponovo pokretati, ako je potrebno.

Učenik ako završi test prije zadanog vremena pomoću komande „Podnijeto“ može predati test.

Slika 6. Okvir za praćenje učenika za vrijeme trajanja testiranja

U toku riješavanja testa nastavnik može pratiti aktivnosti učenika i koji zadatak trenutno svaki učenik riješava.

Nakon što svi učenici predaju rad ili nakon zadanog vremena slijedi ocjenjivanje testa.

Program automatski može izračunati koliko koji učenik ima bodova, te poslati rezulate testiranja učenicima. Ukoliko u testu postoji pitanje na koji se traži opisni odgovor nastavnik će morati ručno dati određene broj bodova za takav odgovor.

Program vrši statističku obradu podataka, kvantitativnu i kvalitativnu analizu.Za svakog učenika, nastavnik može vidjeti postignuti rezultat na testu. Za svako pitanje, nastavnik može vidjeti postotak tačnih, odnosno netačnih odgovora i sličnu analizu.

Nakon bodovanja, nastavnik može poslati rezultate testa učenicima. Učenici će dobiti ispravljene radove sa ukupnim brojem bodova, brojem bodova za svako pitanje , te tačnim odgovorom tamo gdje su pogriješili. Savki učenik dobija svoj rezultat.

Nastavnik može pokrenuti test sa samo jednim pitanjem komandom „Trenutni test“ da dobije odmah odgovore i rezultate ili može provesti neku anketu pomoću ove funkcije.

Primjena Mythware komande „Test“ moguća je u svim nastavnim predmetima. Jedna od njenih prednosti je mogućnost upotrebe slike uz svako pitanje. Primjenom metode ilustracije učenici ostvaruju vizuelno učenje i postižu pamćenje slika i gradiva.

PREDNOSTI e—TESTOVA  U NASTAVI ISTORIJE I LIKOVNE KULTURE

U svim istorijskim epohoma nastajala su značajna umjetnička djela. Tokom školovanja važno je da učenici steknu opšte obrazovanje iz istorije umjetnosti. Nastavnim planom programom definisana je korelacija predmata Istorije i Likovne kulture (umjetnost kulture).

Pitanja iz ovih oblasti veoma su česta u kvizovima i raznim takmičenjima. Pomoću Mythware komande test i eUčionice  može se organizovati kviz unutar odjeljenja.

Ovakvi testovi pogodni su za sistematizaciju teme, gradiva na kraju polugodišta ili na kraju razreda za ponavljanje učenog gradiva svih ranijih razreda. Ovakvo učenje ostavlja nam prostor za učenje kroz igru i zabavu.

Ubacivanjem slika umjetničkih dijela koja su  povezana sa datim pitanjem kod učenika podstičemo opažanje i njihovo zapamćivanje.

 

Slika 7. Izgled testa u Mythware test aplikaciji

 Kod formiranja pitanja poželjno je da se koriste izrazi sličnog značenja koji se nalaze u njihovim udžbenicima.

Ako je odjeljenje savladalo većinu lekcija iz udžbenika testovi se mogu proširiti materijom iz enciklopedija.

Primjer 1: Skulpturu “Bacača diska” izvajao je grčki vajar:

  1. a) Poliklet
  2. b) Fidija
  3. c) Miron
  4. d) Praksitel

U Primjeru 1. Vidimo da su u ponuđenim odgovorima nalaze Grčki vajari  Poliklet, Fidija, Miron i Prakistel. Tačan odgovor učenici mogu odrediti na osnovu učenog gradiva, a usput će pročitati imena nekih vajara koji se ne nalaze u njihovim udžbenicima i možda se zainteresovati za njih.

Ako je odjeljenje savladalo većinu lekcija iz udžbenika testovi se mogu proširiti materijom iz enciklopedija koje su učenicima dostupne. Ovakav vid učenja ne bi trebao da se ocjenjuje, ali se mogu nagraditi učenici koji su pokazali izuzetno znanje.

ZAKLJUČAK

Primjena alata za e-testiranje u nastavi ima značajan uticaj na efikasnost nastavnog procesa u obrazovanju. Primjeni alata za kreiranje elektronskih testova ima veliku mogućnost implementacije u nastavi Istorije i Likovne kulture (Umjetnosti kulture).

Literatura:

  1. Milošević, D., Saračević, i Međedović, E. (2013). Softverski alati za elektronsko ocenjivanje i analiza njihove evaluacije u nastavi, Dositej br. 1, LANACO, https://www.eucionica.com/index.php/projekti/dositej/casopisdositej/itemlist/category/24-dositejbroj1;  очитано 14.12. 2014.
  1. Савовић, Б., Бјекић, Д., Најдановић Томић, Ј. И Гламочак, С. (2012). Тестови и оцењивање у настави, завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, http://www.ceo.edu.rs/2-uncategorised/74-2012-11-30-11-12-59; очитано 15.12 2014.

Leave a Reply