Mr Aleksandra Milošević, prosvetni savetnik

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Školska uprava Sombor

Rezime: Mogućnost primene multimedijalnih sredstava u nastavi početnog čitanja i pisanja donedavno je bila nezamisliva i bajkovita zamisao. Međutim, u poslednjih desetak godina došlo je do neverovatnog pomeranja granica i u ovoj oblasti Srpskog jezika. Elektronska sredstva informisanja u svetu, pa i kod nas, snažno su doprinela razvoju sofisticiranosti dece za nove načine saznavanja i učenja. Prikazom obrade nastavne jedinice „Gozba“ u prvom razredu osnovne škole (Srpski jezik, oblast početnog čitanja i pisanja), cilј nam je da pokažemo da je Powerpoint prezentacija kreativno multimedijalno nastavno sredstvo koje intenzivno motiviše učenike i podstiče njihovo interesovanje za brže i efikasnije razumevanje pročitanog. Moglo bi se, na prvi pogled zaklјučiti, da je Powerpoint prezentacija već prevaziđeno multimedijalno sredstvo u nastavi, međutim podaci kompanije Microsoft govore da u svetu danas preko 300 miliona lјudi koristi Powerpoint, a od toga se u toku samo jednog dana izradi preko 30 miliona prezentacija.

Primenjujući Powerpoint prezentaciju uspešno smo primenili i audio-vizuelne nastavne metode, kao i nove Buzanove[1] tehnike čitanja: proširivanje perifernog vida i vođenje očiju. Zahvalјujući realizaciji nastave za pomenuti čas Srpskog jezika u računarskoj učionici, doprineli smo dalјem razvijanju veština učenika kao što su: učenje čitanja uz multimedijalne sadržaje, bolјi uvid u sopstveno napredovanje, mogućnost izbora načina i sadržaja učenja, znatno povećanje motivacije za savladavanje najrazličitijih sadržaja itd.Jednom rečju, nastava početnog čitanja i pisanja uz primenu Powerpoint prezentacije, pravi je način za prevazilaženje stereotipa tradicionalne nastave. To svakako ne znači da Powerpoint prezentaciju treba primenjivati tokom celog časa, nego u pojedinim njegovim segmentima, sve u zavisnosti od vaspitno –obrazovnih cilјeva časa.

Klјučne reči: digitalna učionica, početno čitanje i pisanje, Rowerpoint prezentacija, nove Buzanove tehnike čitanja (tehnika „vođenja očiju“ i tehnika proširivanja perifernog vida), motivisanost za čitanje.

Metodički podaci o času:

Škola: Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić“, Stanišić
Razred: Prvi
Nastavni predmet: Srpski jezik
Nastavna celina :

Izgrađivanje pravilne tehnike čitanja i pisanja i razumevanja pročitanog kroz rad na tekstovima i nastava početnog pisanja

( kompleksni postupak obrade slova)

Nastavna jedinica: Pesma „Gozba“ Miroslava Antića
Tip časa: obrada
Oblici rada: individualni oblik rada –učenici uče uz pomoć računara u digitalnoj učionici, rad u paru i frontalni oblik rada
Metode i tehnike rada: audio-vizuelna metoda (multimedijalni pristup učenju čitanja i pisanja), metoda razgovora, metoda pisanih radova, metoda rada na tekstu; primena tehnike proširivanja perifernog vida i tehnike „vođenja očiju“ (tehnike T. Buzana)

Nastavna sredstva

 

Powerpoint prezentacija „Gozba“, Udžbenički komplet za nastavu početnog čitanja i pisanja po kompleksnom postupku, Kreativni centar, Beograd (24. str.), drveni štapići za čitanje, test za proveru razumevanja pročitanog teksta, rođendanska čestitka

Nastavni objekat realizacije časa:

 

Digitalna učionica opremlјena računarima iz projekta „Digitalna škola“:

1.Nastavnički računar
Windows Server 2008 R2 Standard, Service Pack 1
Pentium Dual-Core CPU E5400 @ 2.70Hz 2.70GHz
RAM 2GB
64-bit OS
Realtek High Definition Audio
Display Intel G33/G31 Express Chipset Family
Monitor Acer V193HQL 1366×768 native res
2. Tri učenička servera
Windows MultiPoint Server 2011, Service Pack 1
Intel Core i7 CPU 870 @ 2.93GHz 2.93GHz
RAM 6GB
64-bit OS
4 x NVIDIA High Definition Audio
10 x USB PnP Sound Device
1 x VIA High Definition Audio
10 x Monitor Acer V193HQL 1366×768 native res
10 x Wise E01 Zero Client Manufactured Dec. 2010

Cilј i zadaci časa:
 • motivisanje učenika da na nov i interesantan način, primenom Buzanove tehnike proširivanja perifernog vida, savladaju tehniku čitanja i razumevanja pročitanog;
 • vežbe u samostalnom čitanju s neposrednim shvatanjem pročitanog uz korišćenje pomoćnih drvenih štapića za čitanje;
 • osposoblјavanje učenika da pročitaju pitanje i daju odgovore na pitanja celovitom rečenicom;
 • osposoblјavanje učenika za samostalno sastavlјanje i pisanje rečenica i njihovo povezivanje u logičku celinu;
 • vežbe za sitnu motoriku šake uvođenjem postupka za elektronsko pisanje pisanih malih i velikih slova u MP4 formatu.


[1]
 Buzan, T. (2000). Brzo čitanje. Beograd: FINESA 68-92

TOK ČASA

Uvodni deo časa (10 minuta)

Psihološko-motivaciona priprema učenika. Posmatranje i analiza slike na kojoj je predstavlјena slika rođendanskog slavlјa. (slika br.1)

Slika 1.  Rođendansko slavlјe

Posmatranje slike i razgovor o tome: Kako je ukrašena prostorija? Šta deca rade? Kako se goste? Šta jedu i piju?  Šta je najvažnija poslastica na proslavi rođendana? Šta mislite da li i životinje slave rođendane?  Danas ćemo upoznati jednu životinju koja takođe slavi rođendan (najava obrade pesme „Gozba“).Svaki učenik pokreće Powerpoint prezentaciju na svom računaru-pritiskom na dugme enter i stavlјanjem slušalica na uši.

Glavni deo časa (25 minuta) I Slušanje pesme „Gozba“ praćenjem animacija u pesmi posredstvom Powerpoint   prezentacije

Slika 2. Deo Powerpoint  prezentacije  za  obradu pesme „Gozba“

Učenici pažlјivo prate animirane slajdove prezentacije pesme „Gozba“.U pozadini se čuje izvođenje istoimene pesme u MR3 formatu (hor „Kolibri“ i Dragan Laković).Na slajdovima se pojavlјuju animacije koje prate sadržinu pesme. Kada se u pesmi pomene ime životinje, ona se pojavlјuje na slajdu. Redosled pojavlјivanja životinja, je u skladu sa sadržinom pesme. Tako se redom pojavlјuju: mačka, pas, kvočka i dva prasca (slika 2.).

Učenici imaju zadatak da pažlјivo saslušaju pesmu,  da uoče o čemu se u pesmi govori i da zapamte ko su likovi u pesmi.

II Nakon prezentacije pesme „Gozba“, pristupa se kratkoj analizi pesme:

Zašto se pesma zove Gozb­a?  Šta to znači kad se neko gosti?  Da li ste se vi nekad gostili…gde i kada? Ko su glavni likovi u pesmi?  Ko slavi rođendan?  Kakve je poslastice koza spremila za goste? Kako su se gosti osećali kada su videli šta im je koza spremila za jelo? Šta vi očekujete da jedete kada odete nekom na rođendan? Zašto su gosti rekli da nisu gladni?

III Naizmenično horsko čitanje pesme „Gozba“  posredstvom multimedijalne prezentacije

Uenici pokreću sledeći slajd (br. 3), na kome se nalazi tekst pesme, te naizmenično sa učitelјem horski čitaju po jedan stih pesme (slika 3.).

Učitelј čita jedan stih, a učenici čitaju i izgovaraju sledeći. Tekst koji čita učitelј je ispisan zelenom bojom, a tekst koji čitaju učenici crvenom bojom. Učenici čitaju stihove pesme pomoću drvenog štapića za praćenje čitanja jer je ovo preporučena tehnika za održavanje koncentracije i usredsređenosti na tekst koji se prati. Na ovaj način se, takođe, kod učenika eliminiše navika vraćanja pokreta očiju unazad, odnosno skretanja pogleda sa teksta koji se čita (regresija).

Slika 3. Horsko čitanje pesme „Gozba“

IV vežbanje u samostalnom čitanju s neposrednim shvatanjem pročitanog uz pomoćno sredstvo – drveni štapić za čitanje

Učenici sede za računarima i samostalno čitaju tekst pesme „Gozba“, koristeći slajdove Powerpoint prezentacije (od br. 4

do br. 11). Svaki slajd sadrži po jedan stih pesme. Stihovi su vizuelno grupisani (slika 4.) , tako da se jednom fiksacijom[2] obuvate dve do tri reči (kao što se može videti u tekstu pripreme za čas), u skladu sa parametrima tehnike za proširivanje perifernog vida.[3]   Fiksacija je pauza koju pravi oko za vreme čitanja , a koja je neophodna za razumevanje pročitanog teksta,

Buzan, T. (2000). Brzo čitanje. Beograd: FINESA 68-92.

[2]Fiksacija je pauza koju pravi oko za vreme čitanja , a koja je neophodna za razumevanje pročitanog teksta, Buzan, T. (2000). Brzo čitanje. Beograd: FINESA 68-92.

[3] Tehnika proširivanja perifernog vida je efikasna tehnika koju preporučuje Toni Buzan, a koja doprinosi jačanju i unapređivanju perifernog vida tako što uvežbava oko čitaoca da obuhvati jednom fiksacijom više reči odjednom.

Slika 4. Vizuelno grupisanje stihova u pesmi „Gozba“

Prelazak na sledeći stih pesme, odnosno slajd je pomoću pritiska na dugme enter. Učenici rade u skladu sa vlastitim tempom i sposobnostima koristeći drveni štapić za čitanje.[4] (slika 5.) Prezentacija im omogućava da se zadržavaju na tekstu sve dok ga ne usvoje sa razumevanjem. Prezentacija nudi učenicima i mogućnost povratka na prethodni slajd, sa cilјem bolјeg razumevanja pročitanog. Učitelј prati aktivnost učenika za računarima, obilazi ih i proverava kojom brzinom učenici prelaze tekst pesme na slajdovima. Obraća pažnju na učenike koji sporije napreduju, usmeravajući ih da se vraćaju na slajdove koje su čitali sa poteškoćama.

[4] Tehnika „vođenja očiju” je tehnika korišćenja dugačkog štapića za čitanje, kao pomoćnog sredstva za oči, a kojom se pobolјšava koncentracija i eliminiše navika vraćanja pokreta očiju unazad i skretanja pogleda sa teksta koji se čita.

Slika 5. Samostalno čitanje pesme primenom inovativnih tehnika
( „vođenja očiju“ i proširivanja perifernog vida)

Nakon završenog čitanja, učenici popunjavaju test o razumevanju pročitanog teksta. Pitanja u testu su u vidu zadataka: višestrukog izbora, dopunjavanja, alternativnog izbora i otvorenog tipa (slajd br. 12). Test će poslužiti učitelјu za evaluaciju nivoa postignuća učenika u oblasti razumevanja pročitanog teksta.

V Prezentovanje postupka pisanja grupe malih i velikih pisanih slova u MP4 formatu

U ovoj aktivnosti učenici sa slušalicama na ušima, za računarima, prate postupak pisanja grupe malih i velikih pisanih slova u MP4 formatu ( od 13. do 19. slajda). Na slajdu je podloga na kojoj se ispisuju slova u vidu zelene školske table, sa belim linijama i olovka koja postupno ispisuje mala i velika pisana slova: Š, Ž, H, R, P, Dž, G. Početak i kraj postupka pisanja slova, prati zvučni zapis sa izgovorom određenog slova. (slika 6.).

Slika 6. Pisanje pisanih slova u MP4 formatu

Kako se u ovoj fazi obrade slova, učenici samo upoznaju sa načinom pisanja pisanih slova, posmatrajući postupak pisanja, nemaju zadatak da ih ispisuju u sveske nego da ih prepoznaju i čitaju u rečima.Učenici u paru analiziraju način pisanja pisanih slova.

Završni deo časa (10 minuta)

Rad na diferenciranim zadacima; pisanje rođendanske čestitke. Čitanje nekoliko učeničkih radova.Domaći zadatak: naučiti pesmu napamet (početnica „Čudna mi čuda“, str.24.)

Prilog br. 1: Powerpoint prezentacija (obrada pesme „Gozba“, M. Antić)

Prilog br. 2: Primer učeničkog rada (Rođendanska čestitka)

Prilog br. 3: Primer testa za proveru razumevanja pročitanog

   Literatura 

 1. Buzan, T. (2000). Brzo čitanje. Beograd: FINESA 68-92.
 2. Kochan, & Schröter, E. (2005). Wie Kinder mit dem Computer Texte verfassen und dabei schreiben und lesen lernen können, Beitrag zur Mai-Nr. 2005 der Fachzeitschrift “4 bis 8” (Schweiz)
 3. Milatović, V. i Ivković, A.(2003).Metodički priručnik uz bukvar i nastavne listove, Beograd :Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 4. Stojanović, Z. i Vukajlović, Z.(2008). Priručnik za učitelјe za nastavu početnog čitanja i pisanja po kompleksnom postupku. Beograd :Kreativni centar.
 5. Schröter, E. (1999). Mit dem Computer Lesen und Schreiben lernen In: PZV-Ratgeber Grundschule ´99 (mit CD-ROM): Neue Medien. Berlin: Pädagogischer Zeitschriftenverlag 1999 b, S. 12-19.
 6. Communaticion for all- Resources to support inclusia retrived September 15, 2015 from communication4all.co.uk/ http/StoryMaker.htm
 7. How create a Powerpoint Presentation http://www.wikihow.com/Create-a-PowerPoint-Presentation#Sample_PowerPoint_Presentations_sub

Leave a Reply