Skip to main content

Predlozi za konkurse, sajmove, konferencije, naučne skupove iz oblasti e-učenja

By 29. March, 2017Broj 1

Sajam edukacije Bett

Sanaj Sabljić

Opšta uputstva autorima

Tekst  treba kucati u  Wordu, latinicom, sa proredom 1,5  fontom Times New Roman i veličinom slova 12 pt. Sve margine podesiti na 25 mm, veličina stranice A4 format. Pasusi se oblikuju uvlačenjem novog reda.

Obim rada: Teoretski,  pregledni  i istraživački radovi  do 12 stranica A4 formata.

Izveštaji, prikazi  do 8 stranica A4 formata.

Naslovna strana. Potrebno je navesti sledeće:

  • Naslov rada bez skraćenica
  • Puno ime i prezime autora, ako ih ima više po indeksiranim brojevima;

Zvaničan naziv ustanova u kojoj autor radi i mesto;

Rezime (kratak sadržaj): Uz originalan rad, na posebnoj stranici treba priložiti kratak sadržaj rada 150-300 reči. Pisati u trećem licu, sa naglaskom na cilj rada, primenjene metode, rezultate i zaključke. U slučaju teorijskih radova navesti značaj problema ili teme koja se obrađuje, osnovna teorisjka ishodišta i elemente analitičke razrade problema i zaključke.

Ključne reči.  Ispod rezimea navesti do 5 ključnih reči.

Rezime (kratki sadržaj) na engleskom jeziku: Priložiti rezime na englekom jeziku (Abstract) sa ključnim rečima (Key words).

Struktura rada

Predlažemo da struktura naučnih i stručnih radova bude sledeća:

Naslov

Autori

Rezime

Ključne reči

  1. Uvod
  2. Metod, metodologija
  3. Rezultati i diskusija
  4. Zaključak
  5. Literatura

Tabele. Tabele se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu.

Fotografije. Fotografije se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu.

Literatura. Pozive na literaturu davati u tekstu u zagradi uz prezime autora i godinu izdanja (Bjekić, 2010). Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema APA standardu. Spisak navođenja referenci na kraju rada navodi se abecednim redom.

Knjiga:

Stojaković, P. (2002). Psihologija za nastavnike, Banja Luka: Media centar Prelom.

Članak u časopisu:

Pešikan, A., Antić, S. i Marinković, S. (2010). Koncepcija stručnog usavršavanja nastavnika u Srbiji: između proklamovanog i skrivenog modela, Nastava i vaspitanje, 2, 278 – 297.

Prilog u zborniku:

Bjekić, D. i Zlatić, L. (2006). Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike, Zbornik radova Tehničkog fakulteta u Čačku, 471-478.

Leave a Reply