Skip to main content

Pozivamo vas da uzmete učešće u izradi prvog priručnika „Dobre nastavne prakse projekta Dositej“ koji za cilj ima da na jednom mjestu sabere i predstavi dobre nastavne prakse koje su realizovane i koje se mogu primijenjivati u elektronskim učionicama kroz projekat Dositej u osnovnim školama Republike Srpske.

Do sada je realizovano nekoliko hiljada veoma uspješnih nastavnih časova u elektronskim učionicama koje želimo objediniti u ovom priručniku i na taj način olakšati i ubrzati razmjenu ideja i dobrih nastavnih praksi između nastavnika koji već jesu ili će biti uključeni u projekat Dositej.

Odobreni materijali koji će se naći u priručniku biće sistematizovani i klasifikovani prema Nastavnom planu i programu i najčešćim vrstama elektronskih nastavnih materijala koji se pojavljuju u radu u elektronskim učionicama kroz projekat Dositej.

NASTAVNE PRIPREME

Potrebno je da sadrže:
Osnovne elemente (ime i prezime nastavnika, naziv škole, predmet, razred, nastavnu temu, nastavnu jedinicu, tip časa, zadatke časa, oblik rada, nastavnu metodu, elektronska nastavna sredstva, korištenu literaturu),
Artikulaciju nastavnog časa (sve faze izvođenja nastavnog časa – uvodni, glavni i završni dio, trajanje svake faze, korištena elektronska nastavna sredstva za svaku fazu, jednostavna objašnjenja svih aktivnosti),
Pripadajuće (prateće) elektronske nastavne materijale koji su potrebni za realizaciju nastavnog časa (npr. multimedijalnu obrazovnu prezentaciju, kviz, asocijaciju, elektronski crtež – karticu, video),
Tehničke karakteristike: da su kucane fontom veličine 11, da su faze nastavnog časa boldovane, da su pripremljene u jednom od standardnih fontova – Times New Roman, Calibri ili Arial.

MULTIMEDIJALNE OBRAZOVNE PREZENTACIJE

Na prvoj strani osnovne elemente (ime i prezime nastavnika, naziv škole, predmet, nastavnu temu, nastavnu jedinicu),
Tehničke karakteristike: da su izrađene u PowerPoint-u ili Preziju, da nema više od 30 slajdova ili frejmova, da sadrže isključivo linkove za video materijale i da su optimizovane prema ostalim standardima navedenim u časopisu Dositej br. 5, da su pripremljene u jednom od standardnih fontova – Times New Roman, Calibri ili Arial.

KVIZOVI

predmet, nastavna tema, nastavna jedinica),
Tehničke karakteristike: da su izrađeni u jednom od sistema za upravljanje učenjem koji se koriste u elektronskoj učionici, da imaju definisane sve uvodne parametre, da imaju najmanje 5, a najviše 15 pitanja, da sadrže sve tipove/vrste pitanja koje sistem omogućava, da svako pitanje obavezno sadrži i sliku, ali tako da slika ne sugeriše tačan odgovor.

ELEKTRONSKI CRTEŽI / VIDEO

U elektronskoj poruci prilikom slanja navesti osnovne elemente (ime i prezime nastavnika, naziv škole, predmet, nastavnu temu, nastavnu jedinicu),
Tehničke karakteristike: veličina fajlova crteža da ne prelazi 5 MB, trajanje filmova da ne prelazi 10 minuta, po mogućnosti fajlove kompresovati prije slanja elektronskom poštom.

Navedeni elektronski nastavni materijali mogu se slati kao cjelina (da prate jednu nastavnu pripremu, odnosno nastavnu jedinicu), ali mogu se slati i odvojeno, svaki za sebe za određenu nastavnu jedinicu. Šaljite nam, pored nastavnih priprema i navedenih kategorija elektronskih nastavnih materijala, i sve vaše ostale kreativne i dobre nastavne prakse iz vaših elektronskih učionica koje su imale pozitivne efekte i dobre rezultate. Svi nastavnici koji dostave dobre nastavne prakse realizovane u elektronskim učionicama projekta Dositej i njihove pripadajuće (prateće) materijale koje su realizovali u svojim elektronskim učionicama, biće u priručniku navedeni u popisu svih autora i dobiće potvrdu o stručnom usavršavanju sa odgovarajućim brojem ostvarenih bodova prema Pravilniku o stručnom usavršavanju, ocjenjivanju i napredovanju vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika i direktora u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima Republike Srpske.

Vaše dobre nastavne prakse realizovane u elektronskim učionicama projekta Dositej i njihove pripadajuće (prateće) materijale šaljite na elektronsku adresu: casopisdositej@lanaco.com ili dositej@lanaco.com
Nakon prijema vaših „Dobrih nastavnih praksi projekta Dositej“ i njihovih pripadajućih (pratećih) materijala oni će biti prvo pregledani i recenzirani od strane naših stručnjaka iz oblasti obrazovnih tehnologija, te nakon toga odobreni za uvrštenje u priručnik o čemu ćete i vi biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Poziv je otvoren do 15. oktobra 2015. godine.

Leave a Reply