Radmila Dakić i Vanja Mikić, OŠ „SVETI SAVA“ DOBOJ

INOVATIVNI MODEL NASTAVNOG RADA

Timski rad nastavnika i roditelјa/profesora biologije, kompjuterizovana nastava, problemska nastava, ogled u nastavi, responsibilna nastava

Realizatori:

 • Radmila Dakić, magistar razredne nastave
 • Vanja Mikić, profesor biologije

RAZRED               : IV 2

NASTAVNI PREDMET: PRIRODA I DRUŠTVO

VRIJEME REALIZACIJE: 14.5. 2015.  od 13.00  do 14.00

NASTAVNA TEMA: BILjKE

NASTAVNA JEDINICA: RAZVOJ BILjKE

VRSTA NASTAVE: Tematski dan –  rad po centrima

NASTAVNI SADRŽAJI

 • Priroda – „Razvoj bilјke“-ob
 • Srpski jezik- KI- Opis bilјke- ut
 • Matematika- „Sabiranje i oduzimanje“ –ut
 • Muzičko- „Razgranala grana jorgovana“ -p i v
 • Likovno – Zamišlјanje- „Izgled bilјke u prolјeće“- ob

NASTAVNE METODE: Metoda nastavnog razgovora, metoda usmenog izlaganja, metoda rada na tekstu, metoda pisanih radova, metoda ilustracije i demonstracije, eksperiment

OBLICI RADA: Frontalni, individualni, grupni, rad u paru

NASTAVNA SREDSTVA  I POMAGALA: mapa uma u elektronskoj formi, eUčionica,  prezentacije u Power Point-u, nastavni listići u elektronskoj formi, metalofon

INOVACIJA U REALIZACIJI NASTAVNIH AKTIVNOSTI     

 • Učenici uče po sistemu „1:1 eLearning“, što podrazumijeva učenje uz pomoć tehnologije (elektronsko učenje) po modelu 1 na 1, tj. korištenje računara od strane učenika u toku izvođenja časa.
 • Rad u timu sa roditelјom – kolegom koji je po zanimanju nastavnik biologije
 • Rad po centrima
 • Asocijacije u nastavi
 • Prezentacija u vidu mape uma u elektronskoj formi
 • Rezultati eksperimenta sistematizovani su u prezentaciji, koja pomaže učeniku da još jednom prođe kroz sve faze razvoja bilјke.
 • Učenici samostalno rješavaju zadatke na nastavnom listiću u „Word“-ovom programu za pisanje.
 • Samostalno korištenje PPT prezentacije
 • Razvijanje IKT vještina kod učenika

CILj NASTAVNOG DANA       

 • Razvijanje interesa za posmatranje bilјaka
 • Proširivanje znanja o vrstama bilјki, te o uslovima koji su potrebni za pravilan razvoj bilјke
 • Osposoblјavanje za samostalno učenje,
 • Osposoblјavanje za samostalno zapažanje, pravlјenje zabilјeški i izvještavanje,
 • Razvijanje međusobnog povjerenja,
 • Razvijanje grupne interakcije.
 • Osposoblјavanje učenika za rad na računaru

ISHODI UČENјA:

Učenici će moći da:

 • navedu najvažnije uslove za razvoj bilјke,
 • razlikuju jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje bilјke,
 • rješavaju tekstualne zadatke sa sabiranjem i oduzimanjem,
 • klasifikuju i primjenjuju ritmičke i melodijske instrumente Orfovog muzičkog instrumentarija (metalofon) kroz sviranje i pjevanje,
 • napišu kratak deskriptivni tekst,
 • da pronađu određeni dokument na računaru, da aktivno rade na dokumentu i da ga po završetku rada vrate nastavniku,
 • likovno predstave fotografiju i da
 • se snalaze u praktičnom radu na računaru.

NAČINI PROVJERE OSTVARENOSTI ISHODA UČENјA

 • Usmeni odgovor
 • Samostalno izvještavanje o radu u grupi tj. centru
 • Analiza likovnih radova
 • Uvidom u urađene zadatke sa nastavnih listića
 • Sviranjem, pjevanjem pjesme

TOK ČASA

KORACI:

 1. KORAK- Pripremne aktivnosti (prije časa)
 2. KORAK – Igra asocijacije (3 min.)
 3. KORAK- obrada novog gradiva (15 min.)
 4. KORAK- Rad po centrima (20 min.)
 5. KORAK- Povratna informacija (20 min.)
 6. KORAK- Analiza toka rada (2 min.)

Vremensko trajanje nastavnih aktivnosti je 60 minuta što je doozvolјeno s obzirom na činjenicu da se radi o oglednom času.

 PRIPREMNE AKTIVNOSTI UČENIKA

Nekoliko dana prije realizacije ovog časa učenici su imali zadatak da posade bilјku i da prate njen razvoj. Cilј ovog eksperimenta je bio da učenici  utvrde koji su uslovi potrebni za život bilјke i šta se događa sa bilјkom ukoliko neki od ovih uslova ne budu ispunjeni. Na ovaj čas učenici donose svoje evidentne liste na kojima su upisani traženi podaci i bilјke.

Učenicima su prije  časa podijelјeni računari. Učenici će se prije  početka realizacije nastavnih aktivnosti povezati sa nastavnikom  i registrovati  u programu „Mythware eUcionice“. Nastavnik će im tad poslati potreban materijal za rad ( prezentacije i nastavni listići).

Sve ono što je potrebno za rad u centrima nalazi se na računrima, osim u centru za muziku. Taj centar je opremlјen Orfovim instrumentarijem.

 1. KORAK ZAJEDNIČKE UVODNE AKTIVNOSTI

Čas započinjemo igrom asocijacije. Konačno rješenje asocijacije  je „Bilјke“. Pomoću rješenja asocijacije   vršim psihološko-motivacionu pripremu učenika i uvođenje u nastavne aktivnosti. Potom najavlјujem cilј časa  i

predstavlјam nastavnika koji će nas upoznati sa novom nastavnom jedinicom.

 1. KORAK OBRADA NOVOG  GRADIVA

Učenike sa novim gradivom upoznaje roditelј – volonter. Uz pomoć prezentacije koja je napravlјena kao mapa uma u elektronskoj formi i filma o bilјkama   obradićemo predviđene nastavne sadržaje.  Nakon završetka prezentacije slijedi rad po centrima.Učenicima je unaprijed ponuđena mogućnost da demokratski izaberu  aktivnosti koje će izučavati. Iz srpskog jezika su se odlučili za kulturu izražavanja, iz prirode i društva između nekoliko ponuđenih varijanti birali su ogled i problemsku nastavu, a  iz muzičke kulture  su izabrali sviranje i pjevanje uz Orfov instrumentarij.

Zamoliću učenike   da međusobno sarađuju jer će tako biti uspješniji u radu.

 1. KORAK RAD PO CENTRIMA

Učenici će prema vlastitom izboru  biti raspoređeni u pet centara i to:

 • MATEMATIKA- tekstualni zadaci
 • PRIRODA – „Razvoj bilјke „- obrada
 • SRPSKI JEZIK – Opis bilјke
 • MUZIČKA KULTURA – „Razgranala grana jorgovana“
 • LIKOVNA KULTURA- zamišlјanje – likovno predstavlјanje fotografije
 1. KORAK POVRATNA INFORMACIJA

Povratna informacija će na ovom času biti ostvarena kroz izvještavanje predstavnika centra. Nastavnik  u određenim centrima  koji su učili u  eUionici koristi opciju „dijelјenja ekrana“, kako bi svi učenici mogli da vide  aktivnosti tog učenika

 1. KORAK ANALIZA TOKA RADA

Zajedno sa učenicima pomoću elektronske mape uma ponoviti gradivo, a potom analizirati čas. Da li im se dopada  ovakav način rada, šta im se posebno sviđa, a šta bi volјeli da promijene. Za domaću zadaću učenici bi trebali da nacrtaju  mapu uma na temu „Razvoj bilјke“, a potom i da nauče lekciju.

PRILOZI

 • nastavni listići u „Word“- u za matematiku, srpski jezik i prirodu i društvo
 • prezentacija u PPT-u- urađena na temu „Razvoj bilјke“
 • Multimedijalna mapa uma
 • Film o razvoju bilјke preuzet sa https://youtu.be/pB4ASdELBbQ

Za preuzimanje materijala sa ITAO platforme, prvo se ulogujte na platformu (http://itao.eobrazovanje.com), zatim kopirajte navedene linkove u internet preglednik za direktno preuzimanje materijala. Ukoliko nemate nalog na platformi, pišite nam na casopisdositej@lanaco.com.

 

Leave a Reply