Ivana Bojanić, profesor razredne nastave OŠ „Sveti Sava“, Foča

Ogledni čas „Razvijanje strategije za osposoblјavanje učenika za korištenje IKT u svrhu informatičkog obrazovanja“, održan u OŠ „Sveti Sava“, Foča

Ja sam Ivana Bojanić. Profesor sam razredne nastave. Radim u OŠ „Sveti Sava“ od septembra 2000. godine.

Računarska tehnologija napreduje iz dana u dan i prodire u svaki dio života i rada. Mnogo djece još mnogo prije polaska u školu ima dodir sa računarom, a nastava informatike u našim osnovnim školama se po nastavnom planu i programu izvodi tek u šestom razredu i to samo po jedan čas sedmično. Smatram da bi do tada učenici već trebali da posjeduju znanja o korištenju nekih računarskih programa. Glavni cilј nastave informatike je osposoblјavanje učenika za korištenje računara. To se ne mora postići uvođenjem informatike kao nastavnog predmeta u mlađim razredima osnovne škole, već se može ostvariti kroz redovnu nastavu ostalih nastavnih predmeta. Sedam učionica u našoj školi opremlјeno je računarima za svakog učenika (zahvalјujući projektu Ministarstva prosvjete „Dositej e-učenje po modelu 1:1“), pa sam tu prednost odlučila da iskoristim i u okviru projekta „Nastavnici, voditelјi promjena“ razmišlјanje o korištenju IKT u svrhu informatičkog obrazovanja provedem u djelo.

Cilј mog projekta je bio da učenike, koji su četvrti razred, uvedem u osnove informatičke pismenosti, kako bih ih usmjerila da računar koriste ne samo za zabavu nego i za učenje. Želјela sam da učenike obučim da koriste neke računarske programe kao što su Paint, Word i Power Point, kako bismo te programe koristili za učenje na časovima različitih nastavnih predmeta. Smatrala sam da bi tada nastava učenicima bila zabavnija i da bi bili aktivniji na časovima i više motivisani za učenje. Dječiju želјu i motivisanost za korištenje računara htjela sam iskoristiti u nastavi i usmjeriti ih da vrijeme provedeno za računarom iskoriste u svrhu proširivanja informatičke pismenosti.

Iz razgovora sa mojim učenicima saznala sam da vole da provode vrijeme za računarom i da računar koriste najčešće za igranje igrica, a internet za fejsbuk i skajp. Nisu koristili računarske programe Word i Power Point, a Paint je koristila nekolicina učenika. Predstavila sam im projekat i razgovarali smo o tome šta mogu naučiti i kako još mogu koristiti računar. Po njihovoj reakciji zaklјučila sam da su veoma zainteresovani da prošire svoje znanje o korištenju računara. Pomenula sam da bi im nastavnica informatike mogla držati nekoliko časova obuke za rad na računaru. Učenici su došli na ideju da napišu pismo nastavnici informatike u kome će je zamolili da im održi obuku. Pričali smo šta bi oni želјeli naučiti i šta očekuju od te obuke. Kada mi je predsjednik odjelјenja odmah sutradan donio napisano pismo sa potpisima svih učenika shvatila sam da jedva čekaju početak projekta.

Da je ovaj projekat veliki i ozbilјan posao shvatila sam kada sam počela planirati korake u njegovoj realizaciji. Plašila sam se da li imam dovolјno informatičkog znanja i da li ću znati pravilno učenicima pokazati da koriste pomenute računarske programe. Moje strahove i cilј projekta sam podijelila sa nastavnicom informatike, koja je u međuvremenu prešla da radi u RPZ, kao inspektor – prosvjetni savjetnik za informatiku. Zamolila sam je da mi pomogne u realizaciji projekta i obuci učenika za rad na računaru. Smatrala je da samostalno mogu realizovati taj projekat, ali nakon što je pročitala pismo koje su joj napisali đaci, nije mogla odbiti njihovu molbu. Ohrabrila me da sama počnem obuku za korištenje računarskih programa Paint, Word i Power Point, a da će ona nakon toga u toku jednog mjeseca održati učenicima sedmično po jedan čas dodatne obuke za korištenje ovih programa u okviru časova redovne nastave.

Kako je klјuč uspjeha svake aktivnosti saradnja porodice i škole, na roditelјskom sastanku sam upoznala roditelјe sa razvojnim projektom i tražila ih pomoć i podršku u njegovoj realizaciji. Roditelјi su se složili da bi poznavanje računarskih programa djeci bilo korisno i izrazili spremnost da djeci pomognu u savladavanju navedenih programa.

Uslijedilo je planiranje i osmišlјavanje aktivnosti koje treba realizovati na časovima različitih nastavnih predmeta, a koje podrazumijevaju da učenici koriste računar, odnosno računarske programe Paint, Word i Power Point. Nije bilo jednostavno sve osmisliti i povezati nastavnu jedinicu i obuku za korištenje računarskog programa, ali zato rezultati nisu izostali. Učenici su uživali na časovima na kojima su koristili račuare. Bili su jako motivisani i zainteresovani dok su vježbali korištenje navedenih računarskih programa. Računare smo koristili jedanput – dvaput sedmično.

Kroz nastavu likovne kulture smo u uvodnom dijelu časa kao motivaciju za likovno izražavanje savladali osnove računrskog programa Paint, koji smo kasnije koristili na časovima srpskog jezika za ilustraciju nekog teksta.                 Korištenje računarskog programa Word počeli smo na času srpskog jezika, kada su učenici program upoznali kucajući na njemu tekst pjesme koju su naučili napamet (autodiktat). Računarski program Word smo koristili najčešće u nastavi gramatike, pa smo zadatke umjesto na nastavnim listićima rješavali u Word dokumentima. Radeći na računaru učenici su lakše i na zanimlјiviji način usvajali gradivo iz gramatike. Na času prirode i društva smo vježbali korištenje programa Power Point za pravlјenje prezentacije turističke ponude našeg grada. Učenička radoznalost i želјa za korištenjem računara navela je učenike da sve što su naučili na času vježbaju kući na svojim računarima. Samostalno su otkrivali mogućnosti svakog od pokazanih računarskih programa i samostalno vježbali njihovo korištenje.

Trud učenika i njihova pažnja na času, zalaganje da savladaju rad na računaru i njihova zainteresovanost da saznaju još više mogućnosti svakog računarskog programa navodili su me da im stalno pokazujem nove funkcije koje mogu upoznati. Naučili su i da koriste USB memoriju. Učenici su na časovima pokazivali svoju solidarnost i spremnost da pomognu jedni drugima. Učenici koju su bolјe savladali rad na računaru postali su moji mali pomoćnici. Obilazili su ostale učenike i dodatno im pojašnjavali funkcije koje nisu shvatili.

Šta su učenici postigli i šta su sve naučili  raditi na računaru shvatila sam tek kada je došao trenutak da nastavnica informatike, prema ranijem dogovoru, počne dodatnu obuku. Isplanirale smo aktivnosti kroz koje će učenici proširiti poznavanje računarskih programa. Pokazivala im je kako mogu povezivati računarske programe Paint i Word, te ubacivati i uređivati slike u programu Word. Učenici su s nestrplјenjem očekivali svaki čas obuke. Bili su jako aktivni, puni samopouzdanja, ponosni na ono što su postigli. Svoju zahvalnost nastavnici informatike učenici su pokazali kucajući joj poruke u Word dokumentu u koji su ubacili sliku iz programa Paint. Sve dokumente su prebacili u jedan folder koji su nazvali po njenom imenu i prebacili ga na stik.

Mnogo časova smo realizovali upotrebom računara. Od nesigurnih poteza i traženja stalne pomoći na početku upoznavanja sa svakim računarskim programom učenici su postali samostalni u korištenju računara. Uspjeh koji zbog toga osjećaju povećao je njihovo samopouzdanje.

Bila sam veoma ponosna na svoje đake i na ono što su postigli i osjećala sam potrebu da to pokažem. Zbog toga sam, u dogovoru sa učenicima, odlučila da održimo ogledni čas na regionalnom nivou.

Pokazali smo kako se individualizacija nastave srpskog jezika korištenjem zadataka različitih nivoa složenosti može funkcionalano koristiti primjenom računarskog programa Word. Umjesto nastavnih listića na tom času korišteni su Word dokumenti. Priprema za ovaj čas se nalazi na sajtu RPZ – a. Oglednom času su prisustvovali: inspektor – prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu u RPZ – u, direktor, zamjenik direktora, pedagog, osam kolega učitelјa iz naše škole i dvije koleginice iz druge škole. Bila sam srećna kada je nakon održanog časa nekoliko kolega izrazilo želјu da nešto slično urade i u svojim odjelјenjima. Osjetila sam da sam uspjela da proširim uticaj projekta i na ostale kolege.

Sada, kada analiziram sve aktivnosti koje su realizovane u okviru ovog projekta shvatam da sam postavlјeni cilј u potpunosti ostvarila. Nastavu smo modernizovali korištenjem računara. Računar je postao učenicima sredstvo za učenje, jer su počeli da uče neke nastavne predmete korištenjem računara. Korištenjem računara od strane učenika učinilo je nastavu zanimlјivijom, a učenike aktivnijim na času. Učenici su više motivisani za učenje. Kada koristim računar učenici se više trude da riješe zadatke. Kroz nastavu različitih nastavnih predmeta (srpskog jezika, matematike, likovne kulture, prirode i društva) učenici su naučili da izrađuju tekstualni dokument na računaru i da rade u programu za crtanje. Počeli su samostalno kući da izrađuju prezentacije iz prirode i društva i tako uče gradivo iz ovog predmeta. Učenicima je zabavnije da uče na ovaj način. Uspjeh ovog projekta uočila sam i nakon izjava nekoliko roditelјa koji su primijetili da su im djeca zainteresovanija za učenje kada koriste računar. Obradovala sam se i kada mi je nastavnica engleskog jezika saopštila da su moji učenici počeli da izrađuju prezentacije i za njene časove, a da ih ona koristi u svom radu i pokazuje ostalim odjelјenjima četvrtog razreda.

U budućnosti i dalјe planiram da učenici koriste računarske programe Paint, Word i Power Point za učenje. Planiram mnogo nastaviti rad na ovim programima, naročito programu Power Point jer ga učenici nisu dovolјno savladali. Naredne školske godine, kada učenici budu peti razred, usmjeravaću ih da samostalno izrađuju prezentacije koje će predstavlјati svojim drugovima na časovima prirode i časovima društva. Tako ću ih podstaći na samostalno sticanje znanja i razvijanje radnih navika, te na korištenje računara i interneta za učenje. Takođe, od naredne školske godine, planiram da se založim za osnivanje informatičke sekcije za učenike mlađih razreda.

Ovaj projekat je najviše uticao na učenike, ali i na mene. Iako sam sumnjala u svoje sposobnosti uspjela sam da u potpunosti realizujem projekat i ostvarim mnogo više nego što sam očekivala. Saradnja sa trenerima projekta „Nastavnici, voditelјi promjena“, roditelјima učenika, sa nastavnicom informatike i direktorom škole, bez čijeg odobrenja ne bih mogla sprovesti projekat, i njihova podrška mnogo su mi pomogli u realizaciji projekta.

Sada o svom projektu razmišlјam i kao mogućoj inovaciji obrazovnog sistema, naravno kada se za to stvore uslovi u svim školama.

Dodatni materijal:

  • Pisana priprema za ogledni čas

http://itao.eobrazovanje.com/course/view.php?id=60

Za preuzimanje materijala sa ITAO platforme, prvo se ulogujte na platformu (http://itao.eobrazovanje.com), zatim kopirajte navedene linkove u internet preglednik za direktno preuzimanje materijala. Ukoliko nemate nalog na platformi, pišite nam na casopisdositej@lanaco.com.

Leave a Reply