Mišljenje o projektu “Dosistej” iz OŠ “Sveti Sava”, Foča

By 31. March, 2017 Broj 2

Jelena Čančar,
direktorica JU OŠ Sveti Sava, Foča

Poštovani,
ovim putem želim izraziti svoje mišlјenje o Projektu „Dositej“ i njegovoj implementaciji u našoj školi.

Ovo je svakako jedna ogromna promjena i novina koja se uvodi u nastavu. Upravo je zbog toga na samom početku bilo prilično teško objasniti nastavnicima svrhu elektronskih učionica i njihovu konkretnu primjenu u nastavi. Međutim, kako smo mi škola koja je svakako opredijelјena za osavremenjivanje nastave (to je jedan od glavnih pravaca razvoja škole koji smo predvidjeli našim Školskim razvojnim planom 2011-2015), uložili smo maksimalne napore da na najbolјi mogući način predstavimo Projekat u školi i da se što veći broj nastavnika odluči da učestvuje.

Činjenica da se na prvu obuku prijavio veći broj nastavnika od onog koji je bio tražen, te da smo morali izvršiti selekciju, govori o tome da je Projekat prihvaćen i da je zainteresovao naše nastavnike. Nakon obuke,nastavnici su počeli u nastavi primjenjivati oblike rada e-učionice i posjećivati časove na kojima se koristio „Dositej”. Kao direktor škole bila sam veoma zadovolјna reakcijom učenika, ali i radom nastavnika i njihovim trudom da prevaziđu sve one probleme koji se javlјaju prilikom korištenja nove tehnologije kako bi na najbolјi način prenijeli znanja stečena na obuci. Ono što želim istaći jeste da mi pratimo primjenu „Dositeja” kroz posjete časovima od strane stručne službe i direktora škole (pravimo Izvještaje o posjećenim časovima). Od nastavnika tražimo da u svojim pripremama obavezno navedu da li je na času korištena e-učionica, u kojoj mjeri i za koju nastavnu jedinicu, te na taj način imamo uvid u procenat časova na kojima se koristi „Dositej”. Zadovolјni smo primjenom projekta „Dositej”, ali nastojimo i da proširimo znanja nastavnika o upotrebi IKT-a u nastavi. Znanja naših nastavnika koji su prošli obuku u organizaciji firme LANACO za master predavače smo iskoristili na nivou škole radeći interne obuke za primjenu IKT-a, jer su nastavnici smatrali da im broj obuka koje su dobili nije dovolјan, te da bi volјeli da prošire svoja znanja. Smatram da je potrebno još poraditi na promociji Projekta u smislu predstavljanja časova uz pomoć e-učionica široj javnosti.

Sa poštovanjem, Direktorica JU OŠ „Sveti Sava“ Foča Jelena Čančar

Leave a Reply