Alјoša Nikić, Lanako d.o.o.

Prilikom kreiranja PowerPoint prezentacija, koje ćete koristiti za vrijeme rada sa e-Učionicom  (dijelјenjem vašeg ekrana ili slanjem prezentacije na učeničke računare pomoću Intel Classroom Management programa) potrebno je imati u vidu mogućnosti optimizacije prezentacije. Pod optimizacijom se  podrazumijeva smanjivanje veličine prezentacije koja često bude velika zbog mnogo animacija, slika velikog formata ili audio/video dokumenata.

Animacije

Dok korištenje animacija može imati privlačnu funkciju prilikom prezentovanja, imajte u vidu da svaka animacija povećava veličinu prezentacije. Stoga je animacije poželјno koristiti samo za naslove i eventualno za pojedine slike, ali ne i za sve tekstove (objekte) koji se nalaze u prezentaciji.  Ako koristite animacije u većini slajdova prezentacije, koristite osnovne kao što „Pojavlјivanje“ iz segmenta „Ulaz“. Koristiti dodatne animacije iz segmenta „Naglašavanje“ i „Izlaz“ nije poželјno, ukoliko ćete prezentaciju predstaviti učenicima pomoću dijelјenja predavačkog ekrana.

Korištenje animacija za tekst i objekte u PowerPoint-u

Slike – rezanje i kompresovanje

Prilikom ubacivanja slika na slajdove, značajno doprinosite povećanju svoje prezentacije, ukoliko ne uradite kompresiju slike, odnosno njenu optimizaciju za prikazivanje i dijelјenje u e-Učionici.

Rezanje slike

Pomoću alatne trake „Oblikovanje“ (koja se pojavi kada ubacite i označite sliku), možete koristiti opciju rezanja slike, kako bi izdvojili i fokusirali samo određeni dio.

Korištenje opcije “Izreži”

Kada izrežete sliku, njeni dijelovi nisu u potpunosti izrezani već samo sakriveni. Ova opcija omogućava da vratite sliku na početni izgled, ali isto tako ostavlјa veličinu slike nepromjenjenu. Ako je slika veličina 2MB ona će i dalјe ostati iste veličine, iako ste izrezali sliku kako bi prikazali samo određeni dio.

Primjer izrezane slike (lјevo) i primjer kada istu sliku označimo za rezanje (desno)

Kompresija slike

Da bi izrezani dio slike u potpunosti uklonili potrebno je da istu kompresujete. Kompresovanje slike se nalazi na istoj alatnoj traci, opcija „Komprimuj slike“. Klikom na ovu opciju, možete kompresovati samo označenu sliku ili sve slike (tako što uklonite kvačicu sa opcije „Primeni samo na ovu sliku“). Nakon postavlјenih opcije potvrdite kompresovanje klikom na „U redu“.

Kompresovanje označene slike ili svih slika u PowerPoint prezentaciji

Multimedija – kompresovanje

Ukoliko koristite audio ili video dokumente unutar prezentacije, veličina tih dokumenata se dodaje prezentaciji i time je povećava – što će u pojedinom dijelu otežati dijelјenje prezentacije.

Kada ubacite audio ili video dokument, prije nego što sačuvate prezentaciju, kliknite na alatnu traku „Datoteka“, gdje ćete imati opciju „Komprimuj medije“.

Kompresovanje medijskih datoteka u prezentaciji

Izaberite „Kvalitet prezentacije“, kako ne bi izgubili puno na kvalitetu zvuka ili videa prilikom kompresovanja.

Izbor kompresije medijskih dokumenata za kvalitet prezentacije

Kada se završi kompresija kliknite zatvorite prozor „Komprimovanje medija“  i sačuvajte vašu prezentaciju.

Kompresovanje audio dokumenta u prezentaciji

Čuvanje prezentacije kao PDF fajla

Prezentaciju možete opciono da sačuvate kao PDF dokument, gdje će PowerPoint prilikom snimanja, uveliko kompresovati kompletnu prezentaciju i time smanjiti veličinu. Izaberite Datoteka – Sačuvaj kao, zatim izaberite lokaciju i u prozoru gdje upisujete ime prezentaciju za tip dokumenta izaberite PDF.

Veličina PDF fajla je manja od PP Slide Show fajla

Leave a Reply