Redakcija

Ukoliko želite da se vaša priprema nađe u jednom od brojeva časopisa Dositej, molimo vas da je prilagodite formatu i namjeni časopisa jer u časopisu želimo prikazati pripreme koje opisuju efikasnu upotrebu tehnologije na času (navesti koju tehnologiju koristite u kom dijelu časa, za koje aktivnosti, koliko dugo i sl.).

Tekst pripreme za časopis Dositej mora obavezno imati tri dijela:

  • Osnovne elemente pripreme (naziv škole, ime nastavnika, razred i odjelјenje, nastavna tema, tip časa, obrazovno-vaspitni zadaci časa, oblik rada, nastavna metoda, nastavna sredstva, literatura, veza sa drugim predmetima itd.)
  • Posebno izdvojenu ARTIKULACIJU ČASA – opisane korake izvođenja časa sa naznačenim trajanjem svakog koraka, da bi neko ko bude želio izvesti čas uz pomoć vaše pripreme to uradio što lakše
  • Dodatni materijal – u tekstu pripreme NAVESTI sve potrebne DODATNE MATERIJALE za izvođenje prikazanog časa (PowerPoint prezentaciju; Dodatne dokumente sa slikama, sadržajem nastavnih listića, zadataka; Igrice; Video materijale (YouTube snimke); Simulacije itd.)

i

  • navesti linkove prema svakoj od datoteka dodatnog materijala (ako ih imate postavlјene negdje na webu ili ITAO platformi http://itao.eobrazovanje.com)

ili

  • poslati dodatne materijale kao posebne fajlove uz tekst pripreme, jasno naslovlјene da se mogu lako povezati sa nazivima koje ste naveli u tekstu

Npr.  Ako ste u tekstu pripreme naveli da su dodatni materijal: Igra asocijacije, Tajanstvena životinja, Zadaci po grupama, Test – divlјe životinje itd., fajlovi koje pošalјete odvojeno moraju biti imenovani slično, tj: Igra_asocijacije.ppt, Tajanstvena_zivotinja.ppt, Zadaci_grupe.doc, Test_DivljeZivotinje.qiz, da bismo ih mi mogli postaviti na ITAO platformu i kreirati linkove ka njima.

Dodatne napomene: ukoliko želite, u tekstu možete navesti i svoju e-mail adresu da bi vas neko od kolega mogao kontaktirati u slučaju pomoći i savjetovanja oko izvođenja časa po vašoj pripremi. Priprema treba da zauzima najviše dvije stranice A4 formata. Može biti napisana i latinicom i ćirilicom. Primjere dosadašnjih priprema možete naći u ovom i prethodnim brojevima časopisa Dositej.

Pripreme slati na adresu: casopisdositej@lanaco.com

Leave a Reply