Godišnja eTwinning konferencija

By 3. April, 2017 Broj 8

Atina, 27. – 29.  оktobar 2016.
Snežana Laketa

Konferencija u Atini okupila je oko 600 nastavnika iz cele Evrope.  Među predstavnicima Bosne i Hercegovine konferenicji su prisustvovala tri nastavnika iz osnovnih škola, eTwinning ambasador za BiH i predstavnik Državne službe za podršku – Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Cilj prisustva ovoj konferenciji jeste analiza i razmena različitih iskustava i saznanja koja smo stekli korišćenjem eTwinning platforme koja podstiče saradnju među školama u Evropi upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) tako što se školama obezbeđuju podrška, alati i usluge, kao i mogućnosti za besplatno i kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika putem interneta — što je neophodno za svakog ko obrazuje nova pokoljenja u doba internet revolucije. Prisustvom na  eTwininning godišnjoj konferenciji u Atini ispunjen je osnovni cilj  — analiza i razmena različitih iskustava i saznanja koja smo stekli korišćenjem eTwinning platforme.

Prvog dana 27. oktobra 2016. godine prisustvovali smo plenarnom predavanju u ogromnoj dvorani na kojoj smo bili upoznati sa 97 godina učenja, uticaja, razmene, podrške i nastajanja e-Twinning platforme.

Drugog dana 28. oktobar 2016. godine nastavnici su bili  raspoređeni u različite sesije. U ovom radu upoznaću čitaoce sa nekoliko sesija.

Session 1 od 10:00 do 11:30 predavanje je održala phd Elena Shulman koja nas je upoznala sa osnovama kreiranja sopstvenih obrazovnih resursa. Akcenat je stavila na značaj upoznavanja i poštovanja autorskih prava prilikom korišćenja postojećih internet resursa kao i na značaj zaštite sopstvenih resursa od mogućih zloupotreba. Ako koristimo određene resurse koje pronađemo na internetu u nastavnom procesu  onda moramo navesti izvor, tj. autora tog resursa.

Session 2 od 11: 30 do 13:00 predavanje pod nazivom Erasmus+/eTwinning in Focus održao je tim predstavnika iz Austrije. Većina zemalja je uključena u projekte Erasmus+. Osnovni cilj jeste dobiti grantove  za svoje aktivnosti predviđene projektom. Razlikuju se dve vrste ovakvih projekata: K1 i K2.

K1 predstavlja projekte koji se fokusiraju na mobilnost, razmenu, prvenstveno se misli na razmenu studenata različitih zemalja sa  ciljem da se usavršavaju u oblasti jezika, ali i u ostalim naučnim oblastima.

K2 predstavlja projekte koji se zasnivaju na saradnji škola koje rade na ostvarivanju određenog cilja.

Session 3 od 15:00 od 16:30 održana je radionica pod nazivom Teachmeet 2 koju je vodio Bart Verswijel. U okviru ove radionice 7 različitih projekta su predstavili nastavnici iz različitih država. Na  istoj ovakvoj radionici pod nazivom  Teachmeet 1 predstavnice Bosne i Hercegovine su predstavile kako se eTwinning integriše u nastavni proces u BiH kreiranjem i razvojem projektnih aktivnosti.

Suština je u razmeni različitih iskustava, ideja, predloga. Ovde smo bili slobodni da damo svoj komentar i da postavimo pitanja kolegama. Smatram da je ovakav vid razmene iskustava veoma značajan za nas nastavnike.

Trećeg dana 29.oktobra 2016. godine u okviru Session 4  od 9: 30 do 11:00 održana je radionica pod nazivom Teachmeet 3 koju je vodila Rute Baptista. Cilj ove radionice je bio sličan kao u radionici Teachmeet 2. Upoznali smo se sa različitim projektima iz različitih zemalja. Ovde sam  predstavila svoj projekat u vidu prezentacije pod nazivom E-drawinigs, e-stories. U pitanju je prezentacija projekta koji je pokrenut na platformi eTwinninga. Cilj projekta jeste da ohrabrim učenike da čitaju, jer čitanje književnih tekstova povećava inetligenciju učenika. Čitanjem različitih mitoloških tekstova o suncu, o vodi, zemlji, drvetu, golubu, učenici svoje doživljaje manifestuju u vidu crteža koji se dodatno elektronski obrađuju. Odlučila sam se da izdvojim ove pojmove koji su povezani sa ekologijom koja je univerzalna tema. Različite grupe učenka  dobijaju različite tekstove koje treba da ilustruju. Učenici mogu i direktno crtati u programu Paint. Crteže postavljamo na eTwinning platformu, a zatim se zamenjuju uloge i zadaci – sada druga grupa učenika ispriča šta vidi na tim crtežima, a da prethodno nije bila upoznata sa sadržajem tekstova. Na ovaj način smo dobili neobične priče — i mitološke i izmaštane.  Nakon izlaganja svih projekata prisutni su nam postavljali pitanja i davali komentare na naša izlaganja.

Godišnja konferencija u Atini ponudila je svim prisutnim nastavnicima priliku da razmene dosadašnja iskustva u radu sa eTwinning platformom, priliku da nastavnici predstave svoje projekte, svoje ideje i da upoznaju buduće saradnike

Leave a Reply