Ana Spremić Solaković, spec.

Centar za obrazovnu tehnologiju Republike Srpske

Rezime: U radu se predstavlja pojam i osnovni načini upotrebe elektronskih nastavnih materijala. Zatim se navode, kratko opisuju i ilustruju primjeri elektronskih nastavnih materijala koji su nastavnicima lako dostupni i jednostavni za upotrebu. Govori se i o načinima primjene elektronskih nastavnih materijala u nastavi i osposobljenosti nastavnika i učenika za njihovu upotrebu. Autor daje preporuke za planiranje nastavnog procesa primjenom elektronskih nastavnih materijala.

Ključne riječi: elektronski nastavni materijali, nastava, informaciono-komunikaciona tehnologija, metodika e-obrazovanja

Uvod

Elektronski nаstаvni mаterijаli su sаdržаji nаmijenjeni korišćenju u obrаzovаnju zа učenje i poučаvаnje, а pohrаnjeni su nа rаčunаru, nekom elektronskom mediju ili su objаvljeni nа Internetu. Mogu se koristiti u nаstаvi, kаo i zа sаmostаlno učenje.

Mogu se podijeliti prema različitim klasifikacijama, a za potrebe ovog rada mi ćemo ih posmatrati prvenstveno sa stanovišta dopune tradicionalne nastave u osnovnim i srednjim školama. Predstavićemo i različite jednostavne tehnike i alate pomoću kojih svaki od nastavnika/profesora u školama može samostalno izraditi elektronske nastavne materijale. Podijelićemo ih na PowerPoint prezentacije, interaktivne multimedijalne plakate, digitalne stripove, veb prezentacije i priručnike, interaktivne animacije i online provjere. Navedeni alati su najatraktivniji za nastavnike iz razloga što su lako dostupni i što za njih nije potrebno plaćati licence.

Izrada elektronskih nastavnih materijala nije jednostavan posao. Za njih bi bilo dosta lakše da imaju na Internetu na raspolaganju svojevrsnu bazu elektronskih nastavnih materijala koje bi mogli slobodno preuzimati na svoje personalne računare i koristiti u nastavi. Te elektronske nastavne materijale mogli bi izrađivati multidisciplinarni timovi stručnjaka sastavljeni od stručnjaka za elektronsko obrazovanje, dizajniranje medija u obrazovanje, stručnjaka za grafički i veb dizajn, stručnjak iz oblasti didaktičko-informatičkih inovacija, stručnjaka iz oblasti metodika nastave i predmetnih nastavnika i učitelja koji su najbolji poznavaoci nastavne prakse iz pojedinih nastavnih područja. Mnoge jednostavnije elektronske nastavne materijale kao što su kontrolni radovi, pripreme za nastavne časove, nastavne listiće i slično mogu izrađivati i sami učitelji, nastavnici i profesori koji posjeduju prosječna znanja iz informatike i sposobnosti rada na računaru. Sve elektronske nastavne materijale nastavnici bi mogli razmijenjivati preko specijalizovanih obrazovnih veb portala.

 1. Primjeri elektronskih nastavnih materijala

1.1. PowerPoint prezentacije

Prezentacije kreirane u PowerPoint Microsoft Office paketu služe najčešće kao podrška predavaču. Namjena im je da vode predavača kroz sadržaj predavanja onako kako je isplanirao, kao i da povećaju interes slušalaca, odnosno auditorijuma. One omogućavaju upotrebu slika, animacija, zvukova i određenih grafičkih efekata. U današnje vrijeme koriste ih svi, od učenika, nastavnika, predavača na raznim skupovima do poslovnih ljudi. Rijetko ćemo naći neko ozbiljnije izlaganje bez podrške PowerPoint prezentacije (Slika 1).

Slika 1. Power Point prezentacija (Naslovna strana)

1.2. Interaktivni multimedijalni plakati

Često se u školi kao jedan od načina prezentacije nastavnog gradiva i određenih projekata koristi izrada plakata. Učenicima je to veoma zanimljivo jer mogu da iskažu svoju kreativnost, kao i da se uče da rade u timu. Često se za izradu tih plakata koriste materijali koji su u elektronskom obliku, npr. slike koje štampaju i lijepe na plakat. Zbog toga je jednostavnije i učenicima još zanimljivije ukoliko ih odmah ugradimo u plakate u elektronskom obliku. To je isplativo i sa ekonomske i ekološke strane jer štedimo na papiru i boji štampača. Još jedna od prednosti ovih plakata je što u njih možemo da uključimo i razne zvukove, video zapise, animacije i linkove. Time oni dobijaju svoju multimedijalnost i postaju odličan alat za interaktivno učenje. Jedan od najpopularnijih alata za izradu interaktivnih multimedijalnih plakata je Glogster (Slika 2).

Slika 2. Početna strana sajta Glogster

1.3. Stripovi

Stripovi se mogu koristiti u nastavi svih predmeta i sve su popularniji među djecom. Mogu se za početak izrađivati na papiru, zatim uz pomoć programa Word i PowerPoint iz Microsoft Office paketa, kao i uz pomoć posebnih alata za izradu stripova koji omogućavaju njihovo objavljivanje i na Internetu i društvenim mrežama. Među najpopularnijim alatima za kreiranje stripova je Toondoo (Slika 3).

Slika 3. Početna strana sajta Toondoo

1.4. Veb priručnici

Veb priručnik ili elektronski udžbenik se često koristi kao model za razvoj elektronskih nastavnih materijala. U školama i na fakultetima je i dalje najčešće primarni medij za učenje tekstualni udžbenik i njega su navikli i nastavnici i učenici. Vrlo često elektronski udžbenici su skenirane klasične knjige koje su prevedene u elektronski oblik i dostupne na drugačijem mediju. Elektronski udžbenici koji se danas razvijaju svoj kvalitet u odnosu na klasične udžbenike potvrđuju upotrebom multimedije i dostupnosti preko Interneta.

Možemo ih podijeliti prema nivou interaktivnosti i količini multimedijalnih elekmenata koje sadrže, te tako imamo:

 1. Tekstualne i grafičke elektronske udžbenike koji se koriste najčešće u tradicionalnoj nastavi u kombinaciji sa štampanim materijalima. Oni su najčešće dopunjeni samo slikama, tabelama i grafikonima;
 2. Interaktivne elektronske udžbenike koji sadrže raznovrsne vježbe, testove, animacije i slično;
 3. Interaktivne multimedijalne elektronske udžbenike koji sadrže grafiku, animaciju, zvuk i video.

Jedan od popularnih portala sa elektronskim udžbenicima koji je otvoren za studente je portal Massachusetts Institute of Technology (Slika 4).

Slika 4. Početna strana portala Massachusetts Institute of Technology

1.5. Online provjere

Vrlo popularan alata za online provjere je Hot Potatoes koga čini skup programa koji omogućavaju brzu i jednostavnu izradu interaktivnih kvizova u obliku veb stranica. Sastoji se od 6 programa:

 1. JCloze – stvaranje vježbe s popunjavanjem praznina u rečenici;
 2. JQuiz – izrada kviza s pitanjima (sa ili bez ponuđenih odgovora);
 3. JCross – izrada križaljki;
 4. JMix – kvizovi s pomiješanim redoslijedom;
 5. JMatch – stvaranje kviza pomoću zadataka uparivanja riječi, pojmova ili slika i
 6. The Masher – program za povezivanje kvizova u složeniju cjelinu.

Hot Potatoes se može besplatno preuzeti sa Interneta na personalni računar (Slika 5).

Slika 5. Početna strana sajta Hot Potatoes

 1. Primjena elektronskih nastavnih materijala u nastavi

Današnji učenici odrastaju uz nove tehnologije kao što su računari i Internet, mobilne telefone, video igrice, crtane filmove na DVD medijima, digitalne fotoaparate, video kamere i brojne druge uređaje informacione ere.

Određena istraživanja pokazuju da su razlike koje postoje između učenika koji su informatički, i kada su u pitanju savremeni mediji, veoma pismeni i nastavnika koji vrlo često ne poznaju nove tehnologije jedan od osnovnih problema na koje se danas nailazi u obrazovanju. Ta istraživanja pokazuju da se čak i mozak današnjih učenika fizički razlikuje zbog njegove izloženosti savremenim tehnologijama tokom odrastanja učenika, odnosno djece.

Zato se sa pravom možemo zapitati koliko današnje škole prate razvoj tehnologije i kakva su iskustva učenika u školi u poređenju sa tehnologijama kojom raspolažu kod kuće. Umjesto multimedijalnih sadržaja, računara i pristupa Internetu koje učenici imaju kod kuće u nastavi se još uvijek koriste gotovo isključivo samo udžbenici i sveske, tabla i kreda, a gotovo nikako elektronski nastavni materijali.

Informacije koje su predstavljene tesktom, zvukom, slikom, grafikom, animacijom i video materijalom putem računara pružaju brojne mogućnosti u nastavi za današnje učenike. Zato savremena nastava usmjerena prema učeniku podrazumijeva obaveznu primjenu multimedije. Osim uvođenja multimedije u nastavu potrebno je organizovati i sistem poučavanja tako da učenici budu u centru tog procesa i da znanja koja stiču budu zasnovana na kritičkom razmišljanju. Poznata šema američkog psihologa Glasera (William Glasser) opisuje način na koji učimo i pamtimo:

„Naučimo…

10% od onoga što čitamo,

20% od onoga što slušamo,

30% od onoga što vidimo,

50% od onoga što vidimo i čujemo,

70% od onoga što raspravimo sa drugima,

80% od onoga što lično iskusimo, i

90% od onoga što poučavamo druge.“ (William Glasser).

Sve ovo su razlozi zbog kojih treba u nastavu početi uvoditi prvo jednostavnije elektronske nastavne metarijale, a kasnije i složenije oblike koji nude interaktivnost.

 1. Planiranje nastavnog procesa upotrebom elektronskih nastavnih materijala

U primjeni elektronskih nastavnih materijala treba voditi računa o metodici nastavnog predmeta, odnosno treba realizovati sve one postupke koji se realizuju i za svaki drugi nastavni materijal. Na ovom mjestu je veoma važno naglasiti da upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija nije sama po sebi ni doba ni loša, sve zavisi isključivo od načina na koji ćemo je iskoristiti. Isto važi i za upotrebu elektronskih nastavnih materijala u nastavi.

U našim osnovnim školama primjena elektronskih nastavnih materijala predstavlja pionirske korake. Primijenjuju se najčešće samo kao dopuna tradicionalnoj nastavi. Bez obzira na model i način upotrebe elektronskih nastavnih materijala potrebno je prilagoditi ih osobinama učenika, te specifičnim ishodima učenja i sadržajima nastavnog predmeta. To je posao koji svaki nastavnik treba posebno realizovati za svoje učenike. Ali možemo dati nekoliko savjeta vezanih za upotrebu elektronskih nastavnih materijala.

 • PowerPoint prezentacije koristite za predavanja i demonstraciju u učionici. Ukoliko se ove prezentacije onjave na Internetu dostupne su učenicima i za samostalno čitanje i učenje i nakon nastave.
 • Glogstere i stripove koristite za izradu seminarskih radova kod kojih učenici samostalno istražuju određenu temu, a rezultate prikupljanja informacija objavljuju kroz interaktivne plakate ili stripove.
 • HotPotateos testove koristite za finalnu procjenu znanja učenika na kraju nastavnog časa ili ih možete objaviti u vidu testova za samoprocjenu znanja i na Internetu kako bi im učenici pristupili od kuće.

Za upotrebu elektronskih nastavnih materijala u nastavi nastavnicima je potrebno osigurati odgovarajuću podršku kako u tehnološkom smislu koja podrazumijeva dostupnost i poznavanje upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija tako i u metodičkom smislu koja podrazumijeva poznavanje potrebnih nastavnih metoda i postupaka koji omogućavaju kvalitetnu primjenu elektronskih nastavnih materijala u nastavi.

Join the discussion One Comment

 • Andjela says:

  Drugim recima
  -usteda vremena
  -novca
  radom i ucenjem kod kuce,resavanjem testova ,mogucnost digitalnog i racunarskog usavrsavanja ucenika,negovanje samostalnosti,navika ucenja i rada
  na buducem poslu,dobra organizacija sopstvenog vremena.

Leave a Reply